متن شعر چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند + عکس نوشته

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند

متن زیبا و عکس نوشته چرخ گردون برای پروفایل

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند

شعر حافظ

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور