شعر طنز کارمندی : پدرم گفت اداری نشوید از نراقی

546

شعر طنز از نراقی درباره کارمندی

به مناسبت فرا رسیدن روز کارمند در روزهای آینده شعر طنز تلخی از نراقی با موضوع کارمندی

پدرم گفت اداری نشوید

اسب وابسته به گاری نشوید

در ادارات کسی کس نشود

تا که وابسته به ناکس نشود

شد فراموش چو حرف پدرم

تا بنا گوش کله رفته سرم

کارمندی چو مرا شد پیشه

تیشه عمر زدم بر ریشه

سوختم شعله شدم دود شدم

بعد خاکستر و نابود شدم

پسرم حرف پدر را بشو

تو به راهی که پدر رفت ، مرو

نراقی