دستگاه تصفیه آب خانگی

شعر طنز کارمندی : پدرم گفت اداری نشوید از نراقی

شعر طنز از نراقی درباره کارمندی

به مناسبت فرا رسیدن روز کارمند در روزهای آینده شعر طنز تلخی از نراقی با موضوع کارمندی

پدرم گفت اداری نشوید

اسب وابسته به گاری نشوید

در ادارات کسی کس نشود

تا که وابسته به ناکس نشود

شد فراموش چو حرف پدرم

تا بنا گوش کله رفته سرم

کارمندی چو مرا شد پیشه

تیشه عمر زدم بر ریشه

سوختم شعله شدم دود شدم

بعد خاکستر و نابود شدم

پسرم حرف پدر را بشو

تو به راهی که پدر رفت ، مرو

نراقی