معمای کدام پرنده ای است که نام دو شهر است؟

 پرنده ای که نام دو شهر مذهبی ایران را دارد؟
معمای نام پرنده ای 4 حرفی

یک معمای جالب و جدید که نیاز به هوش بالایی نیز ندارد!

سوال معما

نام یک پرنده چهار حرفی می باشد که دو حرف اول اش اسم شهری ست

دو حرف آخرش نیز اسم شهری ست

سه حرف اولش اسم یک سیاره می باشد

سه حرف آخرش نیز نام یکی از اعضای بدن انسان است

حال بگو نام پرنده چیست؟

جواب معما

.

.

جواب معما

جواب : قمری

در ادامه بخوانید : معمای روزی دختری به اداره ای رفت