چیستان آن چیست که شب ها در قبرستان است

معمای آن چیست که شب ها در قبرستان است
معمای آن چیست که شب ها در قبرستان است

آن چیست که شب ها در قبرستان است
روزها در کاخ ها
مردها از آن نفرت دارند و زنان دوستش دارند
پادشاهان از آن می ترسند و کودکان با آن بازی می کنند
موهای بلندی دارد و غذای آن خرما و نمک است و نام آن در قرآن ذکر شده است و باحرف م شروع می شود؟

جواب معما به زودی درج می شود

👇👇👇👇👇

در ادامه بخوانید : معمای زنی به سوپر مارکت رفت