معمای نسبت راننده اتوبوس و زنی که او را بوسید!

جواب معما یک زن و شوهر لب جاده ایستاده بودن
جواب معما یک زن و شوهر لب جاده ایستاده بودن

یک زن و شوهر لب جاده ایستاده بود و منتظر اتوبوس بودن

اتوبوس از راه می رسه و اونا سوار میشن

زنه تا سوار میشه با راننده اتوبوس حال و احوال میکنه و صورت راننده را می بوسه

مسافری متعجب میشه و از شوهر زنه می پرسه خانمت با راننده چه نسبتی داره که اونو بوسید؟

شوهر زنه میگه نگران نباش؛ برادر زن راننده، دایی زنه منه

راننده چه نسبتی با اون زن داره؟

جواب معما

.

.

جواب معما