معمای زنی به سوپر مارکت می رود و 200 تومان جنس می خرد

جواب معمای ضرر مغازه دار
جواب معمای ضرر مغازه دار

یک معمای ریاضی جالب و البته کمی سخت در سایت کوکا

سوال معما

زنی به سوپر مارکت رفته و جنسی می خرد که 200 تومان قیمتش هست و یک اسکناس 1000 تومانی به فروشنده می دهد.

فروشنده اسکناس 1000 تومانی را به مغازه دار کناری داده و از او 1000 تومان خرد گرفته و مابقی پول زن را می دهد

مغازه دار کناری بعد از چند دقیقه متوجه می شود که آن اسکناس 1000 تومانی تقلبی بوده و آن را برگشت داده و پول خود را می گیرد.

فروشنده سوپر مارکت چقدر ضرر کرده است؟

الف. 200 تومان

ب. 1000 تومان

ج. 1200 تومان

د. 1800 تومان

ه. 2000 تومان

جواب معما

.

.

جواب معما

2000 تومان ضرر کرده

چون 200 تومان که جنس داده و هشتصد تومن هم بقیه پول را داده به زنه

1000 تومن هم بعدا مغازه دار بغلی ازش می گیره

جمعا 2000 تومان ضرر کرده است.

در ادامه بخوانید : پرنده ای که نام دو شهر مذهبی ایران را دارد؟