معمای خواستگاری دو نفر از دختر پادشاه

معمای خواستگاری دونفر از دختر پادشاه
معمای خواستگاری دونفر از دختر پادشاه

روزی دو نفر به خواستگاری دختر پادشاه می روند

پادشاه به هر کدام از اونها یک اسب می دهد که یکی به رنگ سیاه است و دیگری به رنگ سفید.

سپس به آن دو نفر می گوید هر کدام که دیرتر به خط پایان برسد برنده می شود و دخترم را به او می دهم!

بعد از چند ساعت بی حرکت ماندن و صبر کردن؛ هر دو خواستگار به سرعت سوار اسب ها شده و به طرف خط پایان می تازند.
چرا؟

جواب معما

.

.

جواب معما

خیلی ساده اس

هر دو خواستگار بعد از چند ساعت صبر کردن به این نتیجه می رسند که اگر مسابقه ندن هیچ وقت به دختر پادشاه نمی رسند.

بنابراین اسب هاشون را با هم عوض می کنن و مسابقه را به شکل عادی برگزار میکنن و هر کس زودتر برسه به خط پایان یعنی اسب رقیبش زودتر رسیده و دختر پادشاه به برنده مسابقه می رسه!