جملات زیبا درباره جنگیدن برای هدف زندگی، عشق و موفقیت

متن در مورد جنگیدن برای هدف زندگی
متن در مورد جنگیدن برای هدف زندگی

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

******

کپشن انگلیسی

Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to

برای آن چه می خواهی سخت تلاش کن زیرا بدون جنگیدن به سویت نخواهد آمد. تو مجبوری قوی و شجاع باشی و بدان که می توانی به هر آن چه که در ذهنت است جامه عمل بپوشانی

******

کپشن موفقیت برای اینستاگرام
کپشن موفقیت برای اینستاگرام

Be the best version of you
بهترین نسخه خودت باش

******

Be the person you needed when you were young
کسی باش که زمانی که بچه بودی بهش نیاز داشتی

******

عشق واقعا ارزش آن را دارد که برایش بجنگی، برایش شجاع باشی، همه چیز را برایش به خطر بیندازی. و مشکل این است که اگر هیچ چیز را به خطر نیندازی بیشتر خطر کرده ای!

******

Life is about taking chances and having fun
زندگی درباره قاپیدن فرصت ها و تفریح کردن است

******

جملات موفقیت برای بیو اینستاگرام
جملات موفقیت برای بیو اینستاگرام

I’m not lucky, I’m talented
من خوش شانس نیستم، با استعدادم

******

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

******

متن عاشقانه شاخ

متن زیبا در مورد جنگیدن برای عشق
متن زیبا در مورد جنگیدن برای عشق

If love is great, then it is worth fighting for

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

******

جنگیدن برای خوشبختی سخت ترین چیزی است که برایش خواهید جنگید، اما تنها چیزی است که ارزش جنگیدن را دارد.

******

هیچ چیز آسان به دست نمی آید، موفقیت به دامان شما نمی افتد بلکه باید بیرون رفته و هر روز برای آن بجنگید.

******

We did it!
انجامش می دیم!

******

The impossible is now possible
غیر ممکن، حالا ممکن است

******

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

******

بهترین مسئولیت برای مردان این است که امروز را بهتر از دیروز بسازند

******

اجازه بده که آن ها پشت سرت حرف بزنند مهم این است که بعد از آن تو جلویی

******

زندگی یک فرصت است، از آن بهره ببر
زندگی زیبایی است، آن را تحسین کن
زندگی یک رویا است آن را درک کن
زندگی یک چالش است با آن روبرو شو
زندگی یک ماموریت است آن را تکمیل کن
زندگی یک بازی است آن را بازی کن
زندگی یک عهد است به آن وفا کن
زندگی غم و اندوه است بر آن غلبه کن
زندگی یک آواز است، آن را بخوان
زندگی یک مبارزه است، آن را بپذیر
زندگی یک تراژدی است با آن روبرو شو
زندگی یک ماجراجویی است شهامتش را داشته باش
زندگی یک شانس است، آن را محقق کن
زندگی بسیار با ارزش است آن را نابود نکن
زندگی، زندگی است برایش بجنگ!


فال حافظ کوکا