متن زیبا و ادبی در مورد طبیعت برای کپشن اینستاگرام

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت
متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

Go to the place where you feel most alive
به جایی برو که بیشترین احساس زنده بودن رو می کنی

******

A walk in the woods feels like home
پیاده روی در جنگل حس خانه بودن را می دهد

******

کپشن زیبا برای طبیعت گردی
کپشن زیبا برای طبیعت گردی

By getting lost in nature, you get closer to finding yourself
با گم شدن در طبیعت به پیدا کردن خودت نزدیک تر می شوی

******

If you’re looking for heaven on earth step outside
اگر به دنبال بهشت روی زمین می گردی به بیرون قدم بگذار

******

Sometimes all the soul needs is a walk in nature
گاهی همه آن چه روح به آن نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است

******

The mountains call to me
کوه ها من را صدا می زنند

******

“If you have a garden and a library, you have everything you need” – Marcus Tullius Cicero
اگر یک باغ یا یک کتابخانه داری پس هر چیزی که نیاز داری را در اختیار داری “مارکوس تولیوس سیسرو”

******

If you’re looking for beauty, you’ll find it in nature
اگر به دنبال زیبایی هستی آن را در طبیعت خواهی یافت

******

Life is short and the world is wide so get out there and explore it
زندگی کوتاهه و جهان پهناور، از این جا بیرون برو و آن را جستجو کن

******

Wherever you go, leave a trail
هر جا که می روی اثری از خودت به جا بگذار

******

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can truly be
فصل بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد

******

There’s nothing more inspirational in this world than autumn rainy days
در این جهان چیزی الهام بخش تر از روزهای بارانی پاییزی وجود ندارد

******

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire
زمستان زمانی برای آسودن است، برای غذای خوب و گرما، برای لمس دستی دوستانه و صحبت کردن در کنار آتش

در ادامه بخوانید : اشعار زیبا در مورد طبیعت