20 متن رمانتیک و عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

 جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی
جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی برای همسر و عشقم

You came into my life and made it a blooming world to live in
you make me feel so special with the things you do and all that you say
I love you

تو اومدی به زندگیم و اونو به کمال رسوندی
تو با رفتارت و حرفات، باعث میشی احساس خاص بودن کنم
عاشقتم عشق من

******

The more you go away from me, the closer I come towards you
I may not say a word but my heart will always tell that you are my dearest.

هرچی ازم دورتر بشی، من بهت نزدیکتر میشم!
شاید به زبون نیارم اما قلبم همیشه یه جمله رو تکرار میکنه:
«تو عزیزترین کس منی!»

******

بیشتر : زیباترین دلنوشته های عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

Love is like sunshine. It brings a shining glow to its beholder’s face. And a warm feeling all over the body. It awakens soul and open eyes. And when its over, it leaves lots of small memories called stars, to remind the globe that it still exists. I love you.

عشق مثل خورشیده؛ به آدم میتابه
تمام وجودت رو گرم میکنه، روحت رو بیدار میکنه و چشمات رو باز!
و وقتی میره، خاطرات کوچیک زیادی مثل ستاره ها از خودش به جا میذاره
تا به کل دنیا یادآوری کنه که هنوزم هست
دوستت دارم عشقم

******

I have never loved the way I love you neither can I ever love any other person than you,
my sweetheart, I love you heartily!

نه تاحالا اینجوری عاشق کسی شده بودم، نه میتونم کسی رو بیشتر از تو دوست داشته باشم!
عشق من، از صمیم قلبم عاشقتم

******

The real meaning of you is love + romance + care + support
You can’t be compared with another. I love you, baby

معنای حقیقی تو، عشق + احساس + توجه + حمایته
تو با هیچ کس قابل مقایسه نیستی. خیلی دوستت دارم عزیزم.

******

I love you, and I know this within my heart
that I will love you forever
I am ready to show you how it feels to be loved by someone
You have brightened my world in every aspect, and I can’t love you less
Have a beautiful day, baby

عاشقتم و این رو از صمیم قلبم می دونم که عاشقت خواهم موند
من حاضرم تا بهت نشون بدم دوست داشته شدن چه حسی داره
تو از هر لحاظ دنیای من رو روشن کردی و من نمی تونم حتی ذره ای کم تر از این عاشقت باشم
روز خوبی داشته باشی عزیز دلم

******

Ever since you became mine, my life has never remained the same
You are a rare gem, and I am honored to have you as my girl
Have a fantastic night rest, my princess

از وقتی مال من شدی، زندگی من دیگه مثل قبل نبود
تو یه گوهر کمیابی و من افتخار می کنم که تو رو دارم
شب فوق العاده ای داشته باشی پرنسس من!

******

Whenever I look at the sky and see a star, you are the next thing that comes into my heart.
You shine so brightly like the sun, and there is this joy I get, knowing that I have the most awesome woman in the world.

هر وقت به آسمون نگاه می کنم و ستاره ها رو می بینم، یاد تو میافتم
تو مثل خورشید می درخشی و من لذت می برم از اینکه می دونم فوق العاده ترین زن دنیا مال منه!

******

Though you may not be beside me, I do feel your presence, cuddling and holding me
I love you so much darling

شاید الان کنار من نباشی، اما حضورت رو احساس میکنم
حس میکنم که بغلم کردی و داری نوازشم میکنی
خیلی دوستت دارم عشق من!

******

I always love you smiling all the time
your cool smile and affectionate talk drives me crazy and makes me think about you all the time
I love you, my sweetheart

عاشق اینم که همیشه بخندی
اون لبخند باحال و حرفای تاثیرگذارت منو دیوونه میکنه و باعث میشه دلم بخواد هر لحظه بهت فکر کنم
عااااشقتم عشق من!

در ادامه بخوانید : کپشن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص


فال حافظ کوکا