20 متن انگیزشی زندگی زیباست! [انگلیسی – فارسی]

متن و جمله انگیزشی زندگی زیباست
پیام انگیزشی زندگی زیباست

قشنگ ترین جملات انگیزشی زندگی زیباست با متن های فلسفی کوتاه و احساسی در مورد زیبایی زندگی برای کپشن، پروفایل و استوری اینستاگرام

***

Even in a world with much sadness, at its essence, life is beautiful.

حتی در دنیایی که غم و اندوه بسیار زیاد است، زندگی در اصل زیباست.

******

Life is beautiful because it doesn’t last
زندگی زیباست چون جاودان نیست!

******

سخنان بزرگان در مورد زندگی زیبا

“Learn to enjoy every minute of your life. Be happy now. Don’t wait for something outside of yourself to make you happy in the future. Think how really precious is the time you have to spend, whether it’s at work or with your family. Every minute should be enjoyed and savored.”

یاد بگیر از هر دقیقه زندگی خود لذت ببری. همین الان شاد باش و منتظر نباش چیزی خارج از تو در آینده تو را خوشحال کند. به این فکر کن که زمانی که باید چه در محل کار و چه در کنار خانواده ات صرف کنی، چقدر ارزشمند است. باید از هر دقیقه آن لذت برد و لذت برد.
“ارل نایتینگل”

******

بیشتر : اشعار زیبا و مفهومی درباره زندگی، عشق و امید

I think being in love with life is a key to eternal youth.”
به نظر من، عاشق زندگی بودن، کلید جاودانگی جوانی است!
“دوگ هاتچیسون”

******

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams.”

“زندگی پر از زیبایی است. به آن توجه کنید. به زنبور عسل، یک کودک کوچک و چهره های خندان توجه کنید. باران را بو کنید و باد را حس کنید. زندگی خود را با حداکثر پتانسیل تان زندگی کنید و برای رویاهای خود بجنگید.
“اشلی اسمیت”

******

سرت را بالا بگیر؛ چانه ات را بالا بیاور و مهم تر از همه، به لبخند زدن ادامه بده!
زیرا زندگی زیباست و چیزهای زیادی برای لبخند زدن در آن وجود دارد

******

Life is abundant, and life is beautiful. And it’s a good place that we’re all in, you know, on this earth, if we take care of it.
زندگی پر از فراوانی است و بسیار زیباست. اگر مراقب آن باشیم، بودن همه ما در کنار هم بر روی این کره خاکی، بهترین مکان خواهد بود

******

زندگی زیباست و چقدر دیر می فهمیم
که زندگی همین روزهایی ست که منتظر گذشتنش هستیم

******

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم
زندگی زیباست!

******

بیا باور کنیم، زندگی زیباست
بیا باور کنیم، زندگی یعنی امید

******

I suppose there are a lot of reasons to be jaded or sarcastic or bitter in life, but I hang on to the reasons why life is beautiful
فکر می‌ کنم دلایل زیادی برای تیره و تار بودن، و طعنه آمیز بودن یا تلخ بودن زندگی وجود دارد، اما من به دلیل زیبایی هایش به زندگی ادامه می دهم

“کلی اوهارا”

******

اگه بخوایم صبر کنیم
تا آماده باشیم
بعد شروع کنیم بایدکل زندگی مون
رو به صبر کردن بگذرونیم
شروع کنید! با هر چیزى که دارین
از هر جایى که هستین
هر چقدر که می تونید
اما شروع کنید

******

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!
زندگی، لحظه به لحظه ش غنیمته، فرصته، شانسه، عشقه
ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!

*****

زندگی زیباست اما عادلانه نیست
گاهی حتی تاجر نمک هم
نمک نشناس می شود