20 متن انگیزشی انگلیسی برای استوری اینستاگرام

استوری انگیزشی انگلیسی برای اینستاگرام
متن انگیزشی انگلیسی برای استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی

You learn more from failure than from success
Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست ها بیشتر از موفقیت ها درس میگیری!
نذار شکست ها متوقفت کنن؛ بذار شخصیتت رو بسازن!

******

The elevator to success is out of order. You’ll have to use the stairs, one step at a time
برای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود نداره! باید پله ها رو دونه دونه بالا بری!

******

People often say that motivation doesn’t last
Well, neither does bathing
that’s why we recommend it daily

خیلی ها میگن انگیزه پایدار نمیمونه! درسته!
حمام کردن هم همینطوره!
باید هر روز تمدیدش کنی!

******

Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is a quiet voice at the end of the day saying, “I will try again tomorrow
شجاعت، همیشه فریاد نمیزنه؛ شجاعت، گاهی صدای آرومیه که در انتهای روز میگه: «فردا دوباره تلاش خواهم کرد…»

******

Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there
پول و موفقیت آدم ها را عوض نمی کند، بلکه فقط چیزی که الان هستند را پررنگ تر می کند

******

If you are working on something that you really care about,
you don’t have to be pushed. The vision pulls you.

اگه داری برای چیزی که برات مهمه تلاش میکنی، نیاز نیست خیلی به خودت فشار بیاری!
هدفت تو رو به سمت خودش میکشونه!

******

The pessimist sees difficulty in every opportunity
The optimist sees opportunity in every difficulty
افراد منفی نگر، تو هر فرصت فقط سختی ها رو میبینن
افراد مثبت نگر، در هر سختی فرصت ها رو میبینن!

******

You only live once, but if you do it right, once is enough
تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست

******

Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it’s always your choice
میتونی یه بدبخت درمونده باشی، یا خودت انگیزه خودت باشی!
در هر صورت، انتخاب با خودته!

******

Success is not final, failure is not fatal
it is the courage to continue that counts
موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند
چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

******

Work until your bank account looks like a phone number
تا جایی تلاش کن که موجودی حسابت تبدیل به شماره تلفن بشه!

******

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

******

Never let the fear of striking out keep you from playing the game
هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد

در ادامه بخوانید : کپشن انگیزشی انگلیسی کوتاه