جملات کوتاه انگلیسی درباره گل رز با ترجمه فارسی

 متن انگلیسی درباره گل رز
متن انگلیسی درباره گل رز

The rose is a flower of love. The world has acclaimed it for centuries. Pink roses are for love hopeful and expectant. White roses are for love dead or forsaken, but the red roses, ah the red roses are for love triumphant.

گل رز گل عشق است، جهان قرن هاست که آن را تحسین کرده است. رز صورتی نشان دهنده امید و انتظار عشق است، رز سفید نشانه مرگ عشق یا از دست دادن آن است، اما رز قرمز، اوه … رزهای قرمز نشانه کامیابی عشق هستند.

******

Out of all the flowers that bloom in this world, the rose is by far the most beautiful of all

در میان همه گل هایی که در این جهان می رویند و شکوفه می دهند، گل رز تاکنون زیباترین گل بوده است.

******

There may be a lot of flowers in a person’s life but there can only be one rose, that is real

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

******

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom

خار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند.

******

Do not watch the petals fall from the rose with sadness, like life, things sometimes must fade, before they can bloom again

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن، زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد.

******

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck

من گل های رز روی میزم را به الماس های روی گردنم ترجیح می دهم.

******

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses

می توانی شکایت کنی که: گل های رز خار دارند! یا می توانی خوشحال باشی که: خارها گل رز دارند!

******

If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime

اگر قرار بود برای هر لحظه ای که به تو فکر می کنم یک گل رز داشته باشم باید همه زندگی ام را به چیدن گل رز مشغول می شدم.

******

Rose never propagandize its fragrant, but its own fragrance spreads surrounding

گل رز هرگز رایحه خود را تبلیغ نمی کند بلکه رایحه آن در فضای اطراف پخش می شود.

******

Friends are the roses of life… pick them carefully and avoid the thorns

دوستان همانند گل های رز زندگی هستند، باید آن ها را با دقت چید و مراقب خارهای آن ها بود.

******

Love planted a rose, and the world turned sweet

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد.

******

Roses are truly the flowers that represent different phases of love and that is the truth

به راستی که گل های رز مراحل مختلف عشق را نشان می دهند و این واقعیت است.

******

Pink roses symbolize hope for those people who are still hoping for the right love to come

رزهای صورتی سمبل امید هستند برای کسانی که هنوز امیدوارند که عشق حقیقی وارد زندگی شان شود.

******

White roses are given for those you love that have already moved on to another world, sadly

رزهای سفید برای کسانی هستند که شما عاشق آن ها بوده اید و متاسفانه هم اکنون به جهان دیگری سفر کرده اند …

******

Friendship is like a rose that blooms, that will wither when not properly taken care of

رابطه دوستی همانند گل رزی است که شکوفه کرده اما اگر به درستی از آن مراقبت نشود پژمرده می شود.

******

It is so difficult for a painter to paint a rose for he needs to forget all those other rose he saw

به تصویر کشیدن یک گل رز برای نقاش سخت است چون باید تصویر همه گل های رز دیگری که تاکنون دیده فراموش کند.

******

Love is truly like a red rose that when pressed between a book will last for forever and ever

به راستی که عشق همانند یک رز قرمز است که وقتی در میان کتابی فشرده شود برای همیشه و تا ابد باقی خواهد ماند.

******

I hope you let the fragrance of the rose touch not just your skin but your soul just as well

امیدارم بگذاری رایحه گل رز نه تنها پوست تنت را بلکه روحت را نیز عطراگین کند.

******

be beauty, God said, and then all the roses of different colors started to bloom

خداوند گفت:”زیبا باش” و همه رزهای جهان در رنگ های مختلف شکوفه دادند.

******

I wanted to be your rose, to be your most be loved but you were too afraid of my thorns

می خواستم گل رز تو باشم تا برایت از همه دوست داشتنی تر باشم اما تو از خارهایم خیلی ترسیدی!

******

The charm of a rose is not only in its color but also in its aroma

زیبایی و جذابیت گل رز نه تنها در رنگش بلکه در عطرش نیز نهفته است.

******

A Yellow Rose For You To Say: My Friend You Are Dear To Me

یک گل رز زرد تقدیم به تو … تا بگویم: “دوست خوبم، تو برایم عزیز هستی!”

******

I wanted to stay beside you but I cannot so instead, I will leave a rose in my place to stay

خواستم همیشه کنارت بمانم اما نتوانستم … به جای آن، یک گل رز را به جای خودم خواهم گذاشت تا بماند.

*****

Let the beauty and fragrance of a rose touch your soul

بگذار زیبایی و عطر یک گل رز روحت را لمس کند.

******

Just remember, during the winter, far beneath the bitter snow, that there’s a seed that with the sun’s love in the spring becomes a rose

تنها به یاد داشته باش که در طول زمستان، در زیر برف تلخ، دانه ای هست که با عشق خورشید در فصل بهار به گل رز تبدیل خواهد شد.

******

Love is like a rose. When pressed between two lifetimes, it will last forever

عشق مانند گل رز است، هنگامی که بین دو زندگی فشرده می شود تا ابد ادامه خواهد داشت.