جملات زیبای انگلیسی در مورد دوستان خوب و صمیمی

متن زیبا انگلیسی برای دوست صمیمی
متن زیبا انگلیسی برای دوست صمیمی

True friendship comes when the silence between two people is comfortable

دوستی واقعی زمانی رخ می دهد که سکوت میان دو نفر مایه آرامش باشد

******

A single rose can be my garden… a single friend, my world

یک رز زیبا می تواند باغ من … و تنها یک دوست می تواند دنیای من باشد

******

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are

دوست کسیه که گذشته تو رو درک می کنه، به آینده تو ایمان داره و تو رو با همین طوری که هستی قبول داره

******

Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant

به آرامی و به مرور وارد یک رابطه دوستی شو اما زمانی که در آن هستی ثابت قدم و وفادار باش

******

حتما بخوانید : متن های زیبای انگلیسی در مورد زندگی

Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks

دوستی همانند یک شیشه ظریف است، وقتی می شکند می توان آن را درست کرد اما ترک های آن برای همیشه باقی خواهد ماند

******

No friendship is an accident

هیچ رابطه دوستی تصادفی نیست

******

A friend to all is a friend to none

کسی که دوست همه است دوست هیچ کس نیست

******

Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes

هیچ چیزی نمی تواند باعث شود زمین آن قدر بزرگ به نظر برسد که میان دوستان فاصله بیندازد، بلکه این دوستان هستند که طول و عرض جغرافیایی را تعریف می کنند

******

جملات کوتاه انگلیسی برای دوست صمیمی
جملات کوتاه انگلیسی برای دوست صمیمی

Talking to your best friend is sometimes all the therapy you need

حرف زدن با بهترین دوستت گاهی همه آن درمانی است که به آن نیاز داری

******

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی

******

Good friend don’t let you do stupid things … alone

دوست خوب نمی گذارد کارهای احمقانه را به تنهایی انجام دهی!

******

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul

خوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه ای به روحت تزریق می کنند

******

In my friend, I find a second self

در دوستم، خود دومم را پیدا کردم

******

Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there

دوستان خوب مانند ستاره ها هستند، همیشه آن ها را نمی بینی اما می دانی همیشه آن جا هستند

******

A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should be

دوست واقعی کسیه که تو رو همونجوری که هستی قبول داره
اما بهت کمک می کنه تا به کسی تبدیل بشی که باید باشی

******

A old and true friend reaches for your hand and touches your heart

دوست قدیمی و واقعی دستانت را می گیرد و قلبت را لمس می کند

******

If you have a best friend that you can talk to about anything and they won’t judge you, never let them go

اگر بهترین دوستی داری که می توانی درباره هر چیزی با او صحبت کنی و او تو را قضاوت نکند هرگز او را از دست نده

******

A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile

دوستی که اشک تو را می فهمد با ارزش تر از دوستانی است که تنها لبخند تو را درک می کنند

******

True friends are the ones who lift you up, when no one else has noticed you’ve fallen

دوستان واقعی کسانی هستند که تو را از زمین بلند می کنند زمانی که هیچ کس حتی به افتادن تو توجهی نکرده است

******

Friend is the sunshine of life

دوست خورشید زندگی است

در ادامه بخوانید : متن رفیق فابریک قدیمی