اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در مقابل دوربین: “دهان آتنا را گرفتم به اتاق پشتی بردم و…”

اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در مقابل دوربین: “دهان آتنا را گرفتم به اتاق پشتی بردم و…”

عکس آتنا اصلانی
عکس آتنا اصلانی
عکس قاتل آتنا
عکس قاتل آتنا

گزارش کامل از پرونده قتل آتنا، فرشته ای که دل مردم سرزمین پارس را سوزاند