اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در مقابل دوربین: “دهان آتنا را گرفتم به اتاق پشتی بردم و…”

3227

اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در مقابل دوربین: “دهان آتنا را گرفتم به اتاق پشتی بردم و…”

عکس آتنا اصلانی
عکس آتنا اصلانی
عکس قاتل آتنا
عکس قاتل آتنا

گزارش کامل از پرونده قتل آتنا، فرشته ای که دل مردم سرزمین پارس را سوزاند