عکس نوشته های خدا می بیند برای پروفایل

عکس پروفایل خدا می بیند

عکس متن خدا همه چیز را می بیند و می شنود
عکس متن خدا همه چیز را می بیند و می شنود
عکس نوشته خدا میبیند
عکس نوشته خدا میبیند
عکس پروفایل خدا همه چیز را می بیند
عکس پروفایل خدا همه چیز را می بیند
خدا میبیند و می بخشد
خدا میبیند و می بخشد

خدا می بیند و می بخشد
بنده اش نمی بیند و فریاد میزند

عکس شعر خدا می بیند
عکس شعر خدا می بیند

خدا می بیند و سکوت می کند
مردم نمی بینند و جـــــــــار می زنند …

عکس پروفایل خدا میبیند و فاش نمیکند
عکس پروفایل خدا میبیند و فاش نمیکند

حکایت عجیبی ست
خدا میبیند و فاش نمیکند
مردم نمی بینند و فریاد میزنند