عکس : مسیر آتشین در پارک ملی یوسیمیتی

20

عکس روز نشنال جئوگرافیک از مسیر نورانی و آتشین در لحظه غروب خورشید پارک ملی یوسیمیتی

کوکا: عکس روز سایت نشنال جئوگرافیک به مسیر نورانی و آتشین در لحظه غروب خورشید اختصاص یافته است. این تصویر زیبا در ناحیه پارک ملی یوسیمیتی ثبت شده است.

عکس : مسیر آتشین در پارک ملی یوسیمیتی
عکس : مسیر آتشین در پارک ملی یوسیمیتی