عکس روز : رودخانه خروشان کلمبیا و طبیعت سبز مخملی

عکس روز نشنال جئوگرافیک از دو کایاک ران در رودخانه خروشان کلمبیا در میان درختان انبوه جنگل سبز مخملی در یک هوای گرگ و میش .

رودخانه خروشان کلمبیا و طبیعت سبز مخملی
رودخانه خروشان کلمبیا و طبیعت سبز مخملی

این عکس توسط کریم لیا توسط یک هواپیمای بدون سرنشین گرفته شده است.