دلنوشته زندگی زیباست | عکس پروفایل در مورد زندگی زیباست

دلنوشته زندگی زیباست
دلنوشته زندگی زیباست

زندگی زیباست اگر نگاهت زیبا باشد!
پایان همه چیز زیباست …
اگر زیبا نبود بدان هنوز به پایان نرسیده
زندگی فرصت پرواز بلند است ولی
قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی
باید بدانیم ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم
نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم

******

عکس پروفایل زندگی زیباست
عکس پروفایل زندگی زیباست

زندگی زیباست
اگر به آن زیبا بنگریم
زندگی زیباست
اگر با مردمان نیک رفتار
و نیک کردار باشیم
زندگی زیباست
اگر دل مان سبز و آسمانی باشد …

******

عکس زندگی زیباست اگر زیبا ببینی
زندگی زیباست اگر زیبا ببینی

زندگی زیباست اگر زیبا ببینی اش
زندگی زیباست اگر زیبا حسش کنی
زندگی زیباست اگر زیبا درکش کنی

******

بیا باور کنیم، زندگی زیباست
بیا باور کنیم، زندگی یعنی امید
و مهربانی یادگار جان هاست

بیا باور کنیم
غم، طوفان زودگذری ست
که لحظه های سردش
با نسیم عطر عشق محو میشود
و بی عشق بودن
غروب زندگی ست

بیا باور کنیم
بهار زندگی با تمام سبزی اش رفتنی ست
و خزان نیز ناماندنی ست

بیا باور کنیم
چگونگی زندگی در دست ماست
بیا باور کنیم
زندگی از ماست
زندگی زیباست

******

زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند

******

عکس نوشته انگلیسی زندگی زیباست
عکس نوشته انگلیسی زندگی زیباست

life is beautiful

******

زندگی من با همه تلخی ها و شیرینی هایش
برایم لذت بخش است
چون آن چیزی ست که خدایم برایم خواسته است
و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم

******

زندگی، هر چه که هست، طعم خوبی دارد
رنگ خوبی دارد
زندگی را باید
قدر بدانیم همه

******

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده ایم … :)
زندگی زیباست وقتی باهم باشیم