عکس : بوفالوها در حال نوشیدن آب زیر نور ستاره ها و آسمان شب

27

عکس روز نشنال جئوگرافیک از لحظه نوشیدن آب بوفالوهای آفریقای جنوبی زیر نور ستارگان

کوکا: عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویر زیبایی از بوفالوهای زیمانگای آفریقای جنوبی اختصاص یافته که در حال خوردن آب هستند. زمان مناسب عکس و تلفیق نور ستارگان و صحنه تاریک و روشن ایجاد شده، به جذابیت عکس افزوده است.

عکس : بوفالوها در حال نوشیدن آب زیر نور ستارگان و آسمان شب
عکس : بوفالوها در حال نوشیدن آب زیر نور ستارگان و آسمان شب