ضرب المثل ژاپنی میخ و نعل اسب : به خاطر میخی نعلی افتاد

ریشه این ضرب المثل در اصل ژاپنی می باشد و نه چینی

ضرب المثل ژاپنی میخ و نعل اسب
ضرب المثل ژاپنی میخ و نعل اسب

به خاطر میخی نعلی افتاد

به خاطر نعلی اسبی افتاد

به خاطر اسبی سواری افتاد

به خاطر سواری جنگی شکست خورد

به خاطر شکستی مملکتی نابود شد

و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود

نسخه های دیگر این ضرب المثل که در شبکه های اجتماعی دیده می شود :

به خاطر یک میخ نعلی افتاد
در پی نعل، اسبی افتاد
و سپس
سوار افتاد
به خاطر افتادن سوار جنگی شکست خورد
با شکست در جنگ، مملکتی نابود شد
و این ها همه بخاطر شخصی بود که میخی را درست نکوبیده بود …

***

نعل زن میخ نعل های اسب را خوب نکوبید
سوار و اسبش در جنگ به ناگهان به زمین افتاد
ارتش سواره نظام شکت خورد
با دیدن شکست سواره نظام
نیروهای پیاده نیز ترسیدند و شکست خوردند
آن جنگ با شکست مواجه شد
نیروهای مهاجم آن منطقه را تصرف کردند
و پس از جنگ بود که کشورشان بدست نیروهای مهاجم افتاد
و همه به خاطر درست کار نکردن نعل زن بود

***

چون میخ نداشتیم نعل نداشتیم
چون نعل نداشتیم اسب نداشتیم
چون اسب نداشتیم سوار نداشتیم
چون سوار نداشتیم در جنگ ها شکست خوردیم
همه اش این بود که روز اول میخ نداشتیم …