ضرب المثل و اصطلاحات معروف ارمنی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های ارمنی
ضرب المثل های ارمنی

ضرب المثل های ارمنی

ضرب المثل و جملات مشهور و عامیانه ارمنستانی درباره کار و تلاش، زن، دوست و موضوعات مختلف با ترجمه فارسی

ضرب المثل ارمنی درباره کار و تلاش

To be willing is only half the job

خواستن تنها نیمی از کار است.

******

ضرب المثل ارمنی درباره خرد

However much fruit a tree gives, it humbles its head that much more

هرچه میوه های درختی بیشتر باشد آن درخت بیشتر فروتن و سرش به پایین است.

******

ضرب المثل ارمنی درباره زن

If a woman hears that something unusual is going on in heaven, she would find a ladder to go and look

وقتی زنی می شنود چیزی غیر طبیعی در حال رخ دادن در آسمان است یک نردبان پیدا می کند و می رود تا آن را ببیند.

******

A woman is like the moon-some nights it is silver others gold

زن مانند ماه است، بعضی شب ها نقره ای است و شب های دیگر طلایی.

******

The only sword that never rests is the tongue of a woman

تنها شمشیری که هرگز آرام نمی گیرد زبان یک زن است.

******

ضرب المثل ارمنی درباره دوست

As mills require two stones, so friendship requires two heads

همان گونه که آسیاب به دو سنگ احتیاج دارد، دوستی هم به دو سر نیاز دارد.

******

He who looks for a friend without a fault will never find one

کسی که به دنبال دوست بی عیب می گردد هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.

******

Choose a friend with the eyes of an old man, and a horse with the eyes of a young one

دوست را با چشمانِ (از دید) یک پیرمرد انتخاب کن و اسب را با چشمان (از دید) یک مرد جوان.

******

ضرب المثل های ارمنستانی 

When someone’s wealth improves, all of a sudden their house’s columns appear to be crooked

هنگامی که ثروت کسی زیاد می شود ناگهان ستون های خانه اش کج می شود.

******

If you cannot become rich, be the neighbor of a rich man

اگر نمی توانی ثروتمند شوی، حداقل در همسایگی یک مرد ثروتمند زندگی کن!

******

The tongue of the fool is always long

زبان احمق همیشه دراز است.

******

Priest on the outside, Satan on the inside

در ظاهر کشیش و در باطن شیطان!

******

Men have three ears: one on the left of the head, one on the right of the head, and one in the heart

مردان سه گوش دارند: یکی در سمت چپ سرشان، یکی در سمت راست سرشان و یکی در قلب.

******

If you speak too much, you will learn too little

هرچه زیادتر حرف بزنید کمتر یاد می گیرید.

******

Even if the nightingale is in a gold cage, she still dreams of returning to the forest

بلبل حتی اگر در قفس طلا باشد باز هم آرزوی برگشتن به جنگل را دارد.

******

To ask a favor from a miser is like trying to make a hole in water

درخواست کمک و نیکی از آدم خسیس مانند تلاش برای سوراخ کردن آب است.

*****

Birds are caught with seed, men with money

پرندگان با دانه اسیر می شوند و انسان ها با پول.

******

Better to be an ant’s head than a lion’s tail

بهتر است سر یک مورچه باشی تا دم یک شیر.

******

At death’s door a man will beg for the fever

به هنگام مرگ، انسان تب را آرزو می کند.

******

When they gave the donkey flowers to smell, he ate them

وقتی به الاغ گل دادند تا آن ها را بو کند، آن ها را خورد!

******

A pain in the foot is soon forgotten — a pain in the head is not

درد پا زود فراموش می شود اما سر درد اینطور نیست.

******

When the thief has stolen from a thief, God laughs in heaven

وقتی دزدی از دزد دیگر دزدی می کند خداوند در آسمان می خندد.

******

The eagle was killed by an arrow made from its own feathers

عقاب با تیری که از پرهای خودش ساخته شده بود کشته شد.

******

He’s looking for the donkey while sitting on it

در حالی که روی خر نشسته، به دنبال خر می گردد!

******

If a rich man dies, all the world is moved; if a poor man dies, nobody knows it

اگر انسان ثروتمندی بمیرد جهان تکان می خورد، اگر انسان فقیری بمیرد هیچ کس متوجه نمی شود.

******

Tears have meaning but only he who sheds them understands

اشک ها معنا دارند اما تنها کسی که اشک می ریزد معنای آن را درک می کند.

******

The bee gets honey from the same flower where the snake sucks her poison

زنبور عسل، عسل را از همان گلی می گیرد که مار سم خود را از آن می مکد.

******

Dine with a friend but do not do business with him

با دوستت ناهار بخور اما تجارت نکن.

******

A girl with a golden cradle doesn’t remain long in her father’s house

دختری با گهواره طلایی مدت زیادی در خانه پدرش نخواهد ماند.

******

Clouds that thunder do not always rain

ابرهایی که رعد و برق ایجاد می کنند همیشه باران به دنبال نخواهند داشت.

******

Quiet horses kick the hardest

اسب های آرام لگدهای قوی تری می زنند.

******

Wealth can give legs to the cripple, beauty to the ugly

پول و ثروت می تواند به آدم لنگ، پا بدهد و به آدم زشت زیبایی ببخشید.

******

The world is a pot, man but a spoon in it

جهان مانند ظرف است و انسان همانند قاشقی داخل آن.

فال روزانه کوکا