ضرب المثل و اصطلاحات معروف آمریکایی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های آمریکایی
ضرب المثل های آمریکایی

ضرب المثل های آمریکایی

ضرب المثل و جملات مشهور و عامیانه آمریکایی درباره موفقیت در زندگی، کار و تلاش و عشق با ترجمه فارسی

ضرب المثل آمریکایی درباره موفقیت و پشتکار

Nothing ventured, nothing gained
اقدام نکردن (برابر است با) چیزی به دست نیاوردن
معادل فارسی: نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

******

Actions speaks louder than words
اقدامات، بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

******

Necessity is the mother of invention
نیاز مادر اختراع است.

******

The early bird gets the worm
پرنده اول کرم را می گیرد.
مفهوم: کسی که زودتر از دیگران کارش را شروع می کند موفقیت بیشتری به دست می آورد.

******

Where there’s a will, there’s a way
جایی که خواسته ای است راهی هم وجود دارد.

******

Rome wasn’t built in a day
رم در یک روز ساخته نشد.

******

You have to kiss a lot of toads before you find a handsome prince
قبل از پیدا کردن شاهزاده زیبا باید چند وزغ را ببوسید.

******

ضرب المثل آمریکایی درباره عشق

All’s fair in love and war
در عشق و جنگ همه چیز عادلانه است.
مفهوم: در عشق و جنگ قانونی برای اجرای عدالت وجود ندارد.

******

Love is blind
عشق کور است.

******

ضرب المثل های آمریکایی با معادل فارسی

To kill two birds with one stone
کشتن دو پرنده با یک سنگ.
معادل فارسی: یک تیر و دو نشان.

******

Easy come, easy go
(هر چیزی که) آسان بیاید، آسان می رود.
معادل فارسی: باد آورده را باد می برد.

******

All that glitters is not gold
هر چیز درخشنده ای طلا نیست.
معادل فارسی: هر گردی گردو نیست.

******

The bigger they are, the harder they fall
آن هایی که بزرگ تر هستند شدیدتر سقوط می کنند.
معادل شعر مولانا: هر که بر این نردبان بالا نشست
لاجرم استخوانش سخت تر خواهد شکست.

******

The grass is always greener on the other side of the fence
چمن آن سوی حصار همیشه سبزتر است.
معادل فارسی: مرغ همسایه غازه!

******

Money does not grow on trees
پول روی درخت رشد نمی کند.
معادل فارسی: پول علف خرس نیست.

******

Two heads are better than one
دو دست بهتر از یک دست است.
معادل فارسی: یک دست صدا نداره.

******

There’s no place like home
جایی مثل خانه آدم وجود ندارد.
معادل فارسی: هیچ جا خونه آدم نمی شه.

******

Charity begins at home
خیرات از خانه شروع می شود.
معادل فارسی: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

******

Beauty is in the eyes of the beholder
زیبایی در چشمان بیننده است.
معادل فارسی: چشمات قشنگ می بینه.

******

ضرب المثل های مشهور آمریکایی

It isn’t the whistle that pulls the train
این سوت قطار نیست که قطار را به جلو حرکت می دهد.

******

Today is the first day of the rest of your life
امروز اولین روز از باقی مانده عمر توست.

******

A brave man dies but once, a coward many times
مرد شجاع یک بار می میرد اما مرد ترسو چندین بار.

******

Let bygones be bygones
چیزی که رفته را رها کنید که برود.
مفهوم: چیزهایی که در گذشته رخ داده را فراموش کنید.

******

A watched pot never boils
قابلمه آبی که مدام زیر نظر باشد هرگز به جوش نمی آید.
مفهوم: اگر بیش از حد منتظر رخ دادن چیزی باشید هرگز اتفاق نمی افتد.

******

Beggars can’t be choosers
گدایان نمی توانند انتخاب کننده باشند.

******

Better late than never
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

******

Blood is thicker than water
خون از آب غلیظ تر است.
مفهوم: وفاداری به خانواده در درجه اول اهمیت دارد.

******

Don’t put all your eggs in one basket
همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نده.

******

Honesty is the best policy
صداقت بهترین سیاست است.

******

Practice what you preach
به آن چه (به دیگران) نصیحت می کنید عمل کنید.

******

You can’t judge a book by its cover
نمی توانید از روی جلد کتاب درباره آن قضاوت کنید.

******

You can’t teach an old dog new tricks
به یک سگ پیر نمی توان چیزهای جدید یاد داد.

******

The best things in life are free
بهترین چیزها در زندگی، رایگان هستند.

******

Better a live coward than a dead hero
یک ترسوی زنده از یک قهرمان مرده بهتر است.

******

Don’t cry over spilled milk
برای شیر ریخته گریه و زاری نکنید.

******

A fool and his money are soon parted
احمق و ثروتش به زودی از هم جدا می شوند.

******

Good things come in small packages
چیزهای خوب در بسته بندی های کوچک قرار دارند.

******

If you can’t beat them, join them
اگر نمی توانی به آن ها ضربه بزنی (شکست دهی) به آن ها ملحق شو.

******

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen
اگر نمی توانی گرما را تحمل کنی از آشپزخانه برو بیرون.

******

A leopard cannot change its spots
پلنگ نمی تواند خال هایش را تغییر دهد.

******

No news is good news
بی خبری خوش خبری است.

******

Nothing hurts like the truth
هیچ چیز مانند حقیقت آسیب نمی زند.

******

The pen is mightier than the sword
قلم قوی تر (برنده تر) از شمشیر است.

******

There is no honor among thieves
هیچ قهرمانی میان دزدان وجود ندارد.

******

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink
می توانید اسب را به سمت آب هدایت کنید اما نمی توانید او را سیراب کنید.

فال حافظ کوکا