ضرب المثل و اصطلاحات معروف آفریقایی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های آفریقایی
ضرب المثل های آفریقایی

ضرب المثل های آفریقایی

ضرب المثل و جملات مشهور و عامیانه آفریقایی درباره عشق، موفقیت و تلاش، زندگی و موضوعات مختلف با ترجمه فارسی

ضرب المثل های آفریقایی درباره عشق

Love, like rain, does not choose the grass on which it falls

عشق مانند باران است که علفی که رویش می بارد را انتخاب نمی کند.

******

Love for something makes a man blind and deaf

عشق نسبت به هر چیزی مرد را کور و کر می کند.

******

ضرب المثل های آفریقایی درباره موفقیت و تلاش

Those who waste time only hurt themselves

کسانی که زمان را تلف می کنند فقط به خودشان آسیب می زنند.

******

You can’t jump a swamp before you reach it

قبل از رسیدن به باتلاق نمی توانی از روی آن بپری.

******

Whoever stands in need of honey should not be afraid of bees

کسی که به عسل نیاز دارد نباید از زنبورها بترسد.

******

You can’t become a teacher before your taught

قبل از آموختن نمی توانی معلم شوی.

******

ضرب المثل های آفریقایی درباره زندگی

Work is good, as long as you don’t forget to live

کار تا زمانی خوب است که زندگی کردن را فراموش نکنی.

******

ضرب المثل های مشهور آفریقایی

Only a fool test the depth of water with both feet

تنها یک احمق عمق آب را با هر دو پایش امتحان می کند.

******

When your friend gives your wife an expensive present, it’s time to get suspicious

وقتی دوستت هدیه گران قیمتی به همسرت می دهد وقتش رسیده که مشکوک شوی!

******

When there is a big tree, small ones climb on its back to reach the sun

وقتی درخت بزرگی هست درختان کوچک از روی آن بالا می روند تا به نور خورشید برسند.

******

When the big drum is sounded the small drums keep silence

هنگامی که طبل بزرگ صدایش بلند می شود طبل های کوچک سکوت می کنند.

******

Your brother’s pocket cannot keep your wealth

جیب برادرت نمی تواند پول تو را نگه دارد.

******

You can learn a lot about someone by observing him when he is hungry

زمانی که کسی گرسنه است با دقت کردن به او می توان چیزهای زیادی درباره او فهمید.

******

When all the water has gone, only the largest stones will remain on the riverbed

وقتی همه آب از رودخانه عبور کند تنها بزرگ ترین سنگ ها روی بستر رودخانه باقی می مانند.

******

What will kill a dog first blocks its nose

چیزی می تواند سگی را بکشد که ابتدا حس بویایی سگ را از بین ببرد.

******

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try

وقتی شکست می خورید ممکن است ناامید شوید اما وقتی تلاش نکنید محکوم می شوید.

******

You always pick the fruits of what you plant

همیشه میوه های چیزی که کاشته اید را می چینید.

******

You can’t tell the colour of somebody’s cloth from his shadow

رنگ لباس هیچکس را نمی توان از روی سایه اش تشخیص داد.

******

You can take a goat to the river, but you can’t make it drink the water

می توانی بز را به رودخانه برسانی اما نمی توانی به او آب بنوشانی.

******

When a rat mocks a cat then you know there is a hole nearby

وقتی موشی گربه را به تمسخر می گیرد مطمئن باش سوراخ موشی همان اطراف هست.

******

What you may call small another will call it big

چیزی که برای شما کوچک است برای دیگری بزرگ است.

******

When a tortoise embarks on a journey he doesn’t ask for directions, because he does not want his enemies to know where he’s going

وقتی یک لاک پشت سفری را آغاز می کند درباره جهت ها از کسی نمی پرسد چون نمی خواهد دشمنانش بدانند مقصد او کجاست.

******

You cannot win a lottery without buying a ticket

نمی توانی بدون خرید بلیط قرعه کشی را برنده شوی.

******

Who does not love to dance, does not love to sing

کسی که رقص دوست ندارد آواز هم دوست ندارد.

******

With a little seed of imagination you can grow a field of hope

با کمی بذر تخیل می توانید یک مزرعه امید پرورش دهید.

******

When the rain falls, it falls on both the freeborn and the slaves

وقتی باران می بارد هم افراد آزاد و هم برده ها را خیس می کند.

******

When one tries to shake a big tree, he ends up shaking himself

وقتی کسی سعی می کند یک درخت بزرگ را تکان دهد در نهایت خودش را تکان خواهد داد!

******

Your previous lies will contradict your future truths

دروغ های قبلی تو حرف های صادقانه آینده ات را نقض خواهد کرد.

******

You cannot hide your nakedness from your bath bucket

نمی توانی عریانی ات را از سطل حمام پنهان کنی!

******

Worry is like a rocking chair it swings you back and forth and it takes you nowhere

نگرانی مانند صندلی ای است که تو را به عقب و جلو تکان می دهد اما به جایی نمی برد.

******

You can share the same bed but you can’t share the same dream

می توانید یک رختخواب را به اشتراک بگذارید اما نمی توانید یک رویا را با کسی سهیم شوید.

******

When weeds invade the land, it means the owner is absent

وقتی علف های هرز به زمینی حمله می کنند یعنی مالک آن زمین آنجا حضور ندارد.

******

When a chick ignores its mother’s warning, the eagle grasps it for a meal

وقتی جوجه ای به هشدار مادرش بی توجهی می کند عقاب او را برای غذا شکار می کند.

******

Your mother is the bodyguard of your father

مادرت بادی گارد پدرت است.

******

By crawling a child learns to stand

با چهار دست و پا رفتن است که کودک ایستادن را یاد می گیرد.

فال روزانه کوکا