زندگی زیباست ای زیبا پسند – زنده اندیشان به زیبایی رسند

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زندگی زیباست ای زیبا پسند

متن کامل شعر زندگی زیباست ای زیبا پسند همراه با عکس نوشته های تک بیت اول این شعر برای پروفایل

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

مردن عاشق نمی میراندش
در چراغ تازه می گیراندش

باغ ها را گر چه دیوار و در است
از هوا شان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایی گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است

******

به انگلیسی : Hey beauty lover, life is Beautiful