وضعیت خواب شما به کدام حیوان شبیه تر است: گرگ، شیر، دلفین یا خرس؟!

تعیین وضعیت خواب با استفاده از علم کرنوبایولوژی

دانشی به نام “کرنوبایولوژی” در میان روانشناسان وجود دارد که درباره ساعت زیستی و درونی بدن انسان ها و تفاوت های آن بین افراد مختلف می پردازد. طبق یافته های محققان، کرنوتایپ (ساعت زیستی) بدن هر انسان با دیگری فرق دارد.

وضعیت خواب شما به کدام حیوان شبیه تر است: گرگ، شیر، دلفین یا خرس؟!
وضعیت خواب شما به کدام حیوان شبیه تر است: گرگ، شیر، دلفین یا خرس؟!

دکتر مایکل بروس، روانشناس، 4 نوع کرنوتایپ مختلف با نام های دلفین ها، خرس ها، گرگ ها و شیرها وجود دارد. هر انسانی به یکی از این دسته ها تعلق دارد، اکثر افراد کرنوتایپ خرس دارند. در ادامه تفاوت بین این دسته ها و ویژگی های هریک را بیان کرده ایم، شما به کدام دسته کرنوتایپ تعلق دارید؟

وضعیت خواب شما به کدام حیوان شبیه تر است: گرگ، شیر، دلفین یا خرس؟!
وضعیت خواب شما به کدام حیوان شبیه تر است: گرگ، شیر، دلفین یا خرس؟!

/ روزیاتو