20 سخنان عبرت آموز بزرگان برای زندگی [پند های آموزنده]

سخنان و پندهای عبرت آموز بزرگان تاریخ
متن های عبرت آموز و حکیمانه

موفقیت، محصول عادت های هر روزه ماست، نه دگرگونی یکباره در زندگی!
“جیمز کلیر”

******

اینکه در زندگی مان چه داریم مهم نیست؛ مهم این است که در زندگی مان که هستیم
“مارگارت لارنس”

******

بزرگترین افتخار در زندگی، این نیست که هرگز زمین نخوریم؛ بلکه این است که هر بار زمین خوردیم، دوباره بلند شویم
“نلسون ماندلا”

******

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ
ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ

******

در نهایت، این تعداد سال های زندگی ات نیست که اهمیت دارد، بلکه مقدار زندگی ای که در این سال ها داشته ای، مهم است
“آبراهام لینکلن”

******

هرگز اجازه نده ترس از زمین خوردن، تو را از بازی کردن باز دارد…
“بیبه روث”

******

عشق چیزی جز کشف خودمان در دیگران و لذت در شناخت آن نیست
“الکساندر اسمیت”

******

اشتیاق، چرخ دنیا را می چرخاند و عشق، آن را به جایی امن تبدیل می کند

******

زندگی مانند دوچرخه سواری است؛ برای حفظ تعادل، باید به رکاب زدن ادامه دهی
“آلبرت انیشتین”

******

زندگی خیلی ساده ست؛ اما ما اصرار داریم پیچیدش کنیم!
“کنفسیوس”

******

تو همان چیزی خواهی شد، که بدان باور داری
“اپرا وینفری”

******

هرآنچه که ذهن بشر بتواند درک و سپس باور کند، به دست خواهد آمد!
“ناپلئون بناپارت”

******

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

******

اگر در زندگی هیچ نداشته باشی ولی یک دوست خوب داشته باشی، تو ثروتمندی

******

در ادامه بخوانید : سخنان خوب و آموزنده بزرگان