سخنان آموزنده بزرگان برای وضعیت و استوری واتساپ

عکس نوشته سخنان بزرگان وضعیت واتساپ
جملات ناب بزرگان برای استوری و استاتوس واتساپ

زیباترین سخنان ناب و آموزنده از بزرگان برای وضعیت، استوری و پروفایل واتساپ

***

ما به همان چیزی تبدیل می شویم که اغلب اوقات بدان فکر می کنیم. این قدرتمندترین راز است!
“ارل نایتینگل”

******

هر روز، یک کاری که تو را می ترساند انجام بده!
“الینور روزولت”

******

بیشتر شکست ها به این دلیل است که افراد نمی دانند وقت تسلیم شدن، چقدر به موفقیت نزدیک بوده اند!
“توماس ادیسون”

******

بیشتر : سخنان ناب بزرگان برای استوری اینستاگرام

تنها کسانی که جرات فراتر رفتن را دارند، می فهمند که چقدر می توان فراتر رفت
“الیوت”

******

اگر زندگی قابل پیشبینی بود، دیگر اسمش زندگی نبود! کاملا بی مزه می شد!
“الینور روزولت”

******

It is not the length of life, but depth of life
طول زندگی مهم نیست، عمق آن مهم است
“رالف والدو امرسون”

******

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on
میتونم زندگی رو در سه کلمه خلاصه کنم: «زندگی جریان داره…»
“رابرت فراست”

******

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
هدف از زندگی، پیدا کردن خودت نیست، ساختن خودت است
“جورج برنارد شاو”

******

بیشتر : سخنان زیبای بزرگان برای کپشن اینستاگرام

تو باید همان تغییری باشی که می خواهی در جهان ببینی!
“ماهاتما گاندی”

******

Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up
هر کودکی هنرمند زاده می شود، مشکل اصلی این است که وقتی بزرگ تر می شود، هنرمند باقی بماند!
“پابلو پیکاسو”

******

Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better
افراد موفق، همان کاری را انجام می دهند که افراد ناموفق اراده انجامش را ندارند. آرزو نکن ای کاش آسان تر بود؛ آرزو کن ای کاش تو بهتر باشی!
“جیم ران”

******

مادامی که در حال به تعویق انداختن هستیم، زمان هم با سرعت می گذرد
“سنکا”

******

حل کردن مشکلات بزرگ، خیلی راحت تر از حل کردن مشکلات کوچیکه!
“سرگی برین”

******

طبق تجربه، در هر شکست بذرهایی برای موفقیت بعدی نهفته است
اگر بخواهی از آن بیاموزی!
“پل آلن”

******

تو، آنچه فکر می کنی هستی! پس بزرگ فکر کن، بزرگ باور کن، بزرگ عمل کن، بزرگ تلاش کن، بزرگ ببخش، بزرگ بخند، بزرگ عشق بورز و بزرگ زندگی کن
“اندرو کارنگی”

******

شما موظف به برنده شدن نیستید! شما موظف هستید به تلاش ادامه دهید و هر روز، بهترین کاری که از دست تان بر می آید را انجام دهید
“جیسون مراز”

******

درس بزرگ زندگی این است که هرگز از هیچ کس و هیچ چیز نترسی
“فرانک سیناترا”

******

هرگز قدرت رویاها و تاثیر روح انسان را دست کم نگیرید
همه ما در یک مفهوم یکسان هستیم: پتانسیل بزرگی و عظمت در هر یک از ما وجود دارد.
“ویلما رادولف”