رنگ سال 2017 – 96 چیست ؟

رنگ سال 2017 و 96 از نگاه پنتون

رنگ سبز به عنوان سایه ی طراوت و تجدید قوا و نمادی برای آغازی نو می باشد.

کوکا : این رنگ تداعی کننده ی اولین روز بهار و زمانی است که طبیعت دوباره زنده و تجدید می شود، نمونه ای از شکوفایی شاخ و برگ و سرسبزی بوده در این زمان می توانید از خانه خارج شوید و با یک نفس عمیق اکسیژن تازه دریافت کنید و تقویت شوید.

رنگ سال 2017 و 96 از نگاه پنتون
رنگ سال 2017 و 96 از نگاه پنتون

رنگ سبز در طبیعت خنثی است، بیشتر مردم در زندگی مدرن غوطه ور شده اند حالا وقت آن رسیده تا دوباره به جهان طبیعی بازگردند. شما می توانید این طیف رنگ را برای مد و فشن، طرح های معماری، شیوه زندگی و حتی طراحی انتخاب کنید.

سبز رنگ سال 2017 پنتون
سبز رنگ سال 2017 پنتون