شعر کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ از سهراب سپهری

عکس نوشته شعر کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ از سهراب سپهری
شعر کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ از سهراب سپهری

متن کامل شعر سهراب سپهری با نام راز گل سرخ همراه با عکس نوشته ای زیبا از این شعر به یاد ماندنی

راز گل سرخ

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم
صبح ها وقتی خورشید در میاید متولد بشویم
هیجان ها را پرواز دهیم
روی ادرک؛ فضا؛ رنگ؛ صدا؛ پنجره؛ گل؛ نم بزنیم
آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی
ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم
نام را باز ستانیم از ابر
از چنار؛ از پشه؛ از تابستان
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم
در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم


فال حافظ کوکا