زیباترین دلنوشته های عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

تاثیرگذارترین دلنوشته های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی
دلنوشته های عاشقانه و کوتاه انگلیسی برای پروفایل

زیباترین دلنوشته های عاشقانه انگلیسی با متن های رمانتیک و احساسی برای همسر و عشق زندگی

As long as it’s with you, I will always and forever love you with all my heart, body and soul
I cherish you forever
تا زمانی که این رابطه با تو ادامه داره، همیشه و همیشه با تمام قلبم، جسمم و روحمم دوستت خواهم داشت
همیشه برام عزیزی

******

You have made me realize that love is the best feeling any human can feel
Thank you for coming in my life
I love you
تو باعث شدی بفهمم که عشق، بهترین حسیه که بشر میتونه احساس کنه
ازت ممنونم که به زندگی من پا گذاشتی
بی نهایت عاشقتم

******

بیشتر : جملات عاشقانه انگلیسی بلند برای همسر

I cannot imagine surviving all the hard times of my life without your love and support. Keep holding my hands tightly forever. I love you.
حتی نمیتونم تصور کنم که بدون عشق و حمایت تو، چطور میتونم از سختی های زندگی عبور کنم… تا ابد، همینطور دستامو محکم بگیر عشق من… عاشقتم

******

I have been blessed by God with such a precious gem like you. I will never let you go. I love you.
من خیلی خوشبختم که خدا گوهر گرانبهایی مثل تو رو بهم بخشیده. هیچ وقت نمیذارم از پیشم بری عشق من، عاشقتم

******

Love can never ever be measured. It can only be felt. You have designed my life with the colors of heaven. I don’t need anything else as long as your love is with me!
عشق رو هیچ وقت نمیشه اندازه گیری کرد. عشق رو فقط میشه احساس کرد. تو زندگی منو به رنگ های بهشتی مزین کردی! تا وقتی تو با منی، دیگه هیچی نمیخوام

******

You’re that perfect piece that completes the puzzle of my heart and I cherish you more than love itself
تو همون تکه تکمیل کننده پازل قلبمی و بیشتر از خود عشق، عاشقتم

******

بیشتر : جملات عاشقانه دونفره انگلیسی

Words are not enough to express how much I feel for you, because my love for you is verbally indescribable. I love you so much
کلمات از توصیف احساس من نسبت بهت قاصرن… چون عشق من نسبت به تو، چیزی نیست که در کلام بگنجه. خیلی خیلی عاشقتم نفسم

******

You’re the best gift ever given to me and I will always and forever cherish and love you. I love you more than you know
تو بهترین هدیه ای هستی که تا حالا تو زندگیم گرفتم! تا آخر عمرم عاشقت میمونم و برام عزیزی. بیشتر از چیزی که فکر کنی عاشقتم عزیزم

******

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good
گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی

******

I love you more and more every day
هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم

******

دلنوشته انگلیسی در مورد عشق

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند می دهد
دوستت دارم

******

I’ve always wanted to be with you, my love. Your kiss, your hug, and also your wonderful smile are what I die for!
دلم میخواد همیشه با تو باشم عشق من! بوسه های تو، آغوشت و اون خنده زیبات، همه چیزایین که براشون میمیرم