خوب بودن زیاد سخت نیست …

خوب بودن زیاد سخت نیست کافیست مهربانی کنی
خوب بودن زیاد سخت نیست کافیست مهربانی کنی

خوب بودن زیاد سخت نیست
کافی ست مهربانی کنی
زبانت که نیش نداشته باشد
و کسی را نرنجاند
همین خوبی ست

وقتی برای همه خوبی بخواهی
همین خوبی ست

عکس نوشته خوب بودن برای پروفایل
عکس نوشته خوب بودن

وقتی مهربانیت بی دریغ باشد
وقتی عشق بورزی
وقتی زیبایی دیگران را بببنی
وقتی خوبی های شان را ببینی
همین خوبی ست

مهم نیست که آدم ها چگونه اند
مهم نیست جواب سلامت را می دهند یا نه
تو سلام کن
سر به سر دل شان بگذار
شیطـنت کن
بخند
همین خوبی ست

مهم این است که تو خوب باشی
آن ها روزی دل شان برای خوبی هایت تنگ می شود
باور کن

خوشبخت باشید و به
زندگی متفاوت نگاه کنید

******

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگر نباشیم
اما روزی برای کامل کردن نقاشی مان به یکدیگر نیاز خواهیم داشت

******

بسیاری از مشکلات دنیا حل می شد
اگر رو در روی همدیگر حرف می زدیم
نه پشت سر هم

******

آرزو می‌کنم
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی


فال حافظ کوکا