معمای دروغ در روزهای هفته

جواب معمای دروغ روزهای هفته
جواب معمای دروغ روزهای هفته

خسرو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه دروغ می گوید! او در سایر روزهای هفته راست می گوید!

فرهاد روزهای یکشنبه و دو شنبه و سه شنبه دروغگوست و در دیگر روزهای هفته راست می گوید

اگر امروز هر دو آن ها بگویند : من دیروز دروغ گفته ام

تعیین کنید امروز کدام روز هفته است؟

پاسخ معما :

.

.

جواب معما

چهارشنبه

روز شنبه نیست، چون فرهاد دیروزش (جمعه) و امروز راستگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

روز یکشنبه نیست، چون خسرو دیروزش (شنبه) و امروز راستگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

روز دوشنبه نیست، چون خسرو دیروزش (یک شنبه) و امروز راستگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

روز سه شنبه نیست، چون خسرو دیروزش (دو شنبه) و امروز راستگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

روز پنج شنبه نیست، چون خسرو دیروزش (چهار شنبه) و امروز دروغگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

روز جمعه نیست، چون خسرو دیروزش (پنج شنبه) و امروز دروغگو است. پس چنین حرفی نمی زند.

پس تنها روزی که باقی می ماند، روز چهار شنبه است.