معمای ریاضی سخت با جواب درست (ارتفاع میز گربه و لاکپشت)

جواب معمای ارتفاع میز گربه و لاک پشت
جواب معمای ارتفاع میز گربه و لاک پشت

یک معما و تست هوش تصویری جالب که هر کسی قادر به حل کردن آن نیست؛ شما چطور؟

با توجه به تصویر، ارتفاع میز چقدر است؟

برای دیدن پاسخ درست به پایین مطلب مراجعه کنید :

پاسخ معما

برای جواب دادن به این معما می توانیم اینطور در نظر بگریم :

گربه + میز – لاکپشت = 170 سانتی متر

لاکپشت + میز – گربه = 130 سانتی متر

پس ارتفاع 2 میز روی هم می شود 300 سانتی متر

و حالا ارتفاع یک میز به تنهایی می شود = 150 سانتی متر

تست هوش ارتفاع میز
تست هوش ارتفاع میز

یعنی در این معما گربه 30 سانتی متر است و لاکپشت 10 سانتی متر و میز 150 سانتی متر

یعنی در واقع معما به شکل زیر گفته شده است.

گربه 30 سانتی متری + میز 150 سانتی متری – لاکپشت 10 سانتی متری = 170 سانتی متر

لاکپشت 10 سانتی متری + میز 150 سانتی متری – گربه 30 سانتی متری = 130 سانتی متر