جملات کوبنده و مغرورانه انگلیسی با معنی فارسی

جملات انگلیسی کوبنده عاشقانه
جملات انگلیسی کوبنده عاشقانه

Disturb my sleep but darling don’t dare disturb my dreams

می تونی خواب منو به هم بریزی … اما عزیزم حق نداری رویاهای منو آشفته کنی!

******

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

******

جملات انگلیسی کوبنده کوتاه
جملات انگلیسی کوبنده کوتاه

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

******

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

******

متن انگلیسی مغرورانه برای پروفایل
متن انگلیسی مغرورانه برای پروفایل

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone

هر کسی یه ضعفی داره اما من “هر کسی” نیستم!

******

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

******

جملات انگلیسی تیکه دار و خفن
جملات انگلیسی تیکه دار و خفن

I am not a player…I’m the game

من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

******

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

******

Be a voice, not an echo

صدا باش نه اکوی صدا!

******

I am a good boy with bad habits

من یه پسر خوب با عادت های بد هستم

******

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb

یه روز زندگی کردن مثل شیر بهتر از هزار روز زندگی کردن مثل بره ست

******

If it matters to you, you’ll find a way

اگه برات مهم باشه، راهی براش پیدا می کنی

******

جملات طعنه دار انگلیسی برای بیو
جملات طعنه دار انگلیسی برای بیو

I will not change for others, I am perfect

برای دیگران تغییر نخواهم کرد، من کامل هستم

******

I do not believe in taking the right decision, I take a decision and make it right

اعتقادی به تصمیمات درست ندارم!
من فقط تصمیم می گیرم و درست انجامش می دم

******

My life. My choices. My problems. My mistakes. My lessons. Not your business

زندگی من، انتخاب های من، مشکلات من، اشتباهات من، درس های من به تو ربطی نداره!

******

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not

ترجیح می دم از کسی که هستم متنفر باشی تا این که عاشق کسی باشی که نیستم

******

I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am

هرگز پیر نمی شم چون برای من سن پیری همیشه 15 سال بیشتر از سن خودم تعریف شده

******

Problems start with you, ends with ME

مشکلات از تو شروع می شوند با من تمام می شوند!

******

Haters are my greatest motivators

بدخواهان من بزرگ ترین انگیزه های حرکت من هستند