15 جملات صبح بخیر انگیزشی انگلیسی با معنی فارسی

عکس نوشته صبح بخیر انگیزشی انگلیسی
پیامک صبح بخیر انگیزشی انگلیسی

زیباترین جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی برای صبح بخیر گفتن پر از انرژی به دیگران!

***

Don’t wake up with the regret of what you couldn’t accomplish yesterday
Wake up while thinking about what you will be able to achieve today
Good morning

هر روز، با افسوس کاری که دیروز نتونستی به سرانجام برسونی، از خواب بیدار نشو!
بلکه با فکر اینکه امروز چه کارهایی می توانی انجام دهی، صبحت را آغاز کن!
روز خوبی داشته باشی

******

A day has just begun for you
You need to smile all through
Don’t think what happened yesterday
Coz today is a brand new day
Make the most of your day today
Wishing a very good morning to you!

یه روز دیگه برای تو شروع شد
فقط کافیه تمام روز لبخند بزنی
به اتفاقات روز گذشته فکر نکن!
چون امروز، یه روز جدیده!
پس تا جایی که میتونی از امروزت استفاده کن
برات یه صبح عالی آرزو می کنم دوست من!

******

بیشتر : جملات انگیزشی صبحگاهی انگلیسی با معنی فارسی

Each good morning we are born again
what we do today is what matters most

هر روز، از نو متولد میشیم؛
پس کارهایی که امروز انجام میدیم
بیشتر از هر چیز دیگه ای اهمیت داره!

******

Good morning is not just a word, its an action and a belief to live the entire day well
Morning is the time when you set the tone for the rest of the day
Set it right! Have A Nice Day

«صبح بخیر» فقط یه جمله ساده نیست!
بلکه یه اقدامه… یه باوره… باور به اینکه قراره کل روزت بخیر باشه!
صبح، بهترین موقع برای اینه که ساز کل روزت رو کوک کنی!
پس عالی کوکش کن!
روز خوبی داشته باشی رفیق…

******

If you don’t wake up right now with your full might
you will never be able to achieve that dream you saw last night
Good morning

اگه همین الان با تمام قدرت و توانت از رختخواب بیرون نیای
هیچ وقت نمیتونی به رویایی که دیشب دیدی دست پیدا کنی!
صبح همگی بخیر دوستان

******

No matter how good or bad your life is
wake up each morning and be thankful that you still have one

مهم نیست زندگیت چقدر خوب یا بد بوده؛
هر روز صبح که از خواب پاشدی، خدا رو شکر کن که هنوز یه روز دیگه فرصت داری!
صبح زیباتون بخیر

******

The biggest sources of motivation are your own thoughts
so think big and motivate yourself to win. Good morning.

بزرگ ترین منبع انگیزه، افکار خودته!
پس بزرگ فکر کن و برای برنده شدن، انگیزه خودت باش!
صبح ات بخیر عزیزم

******

Smile at strangers, slow down, say thank you
laugh and give compliments today

صبح بخیر! امروز به غریبه ها لبخند بزن، آروم تر باش
شکرگزارتر باش و از همه چیز و همه کس، تعریف و تمجید کن!

******

You will not gain anything by looking back. What happened, happened
Look forward and move on.

از نگاه کردن به گذشته، چیزی نصیبت نمیشه!
گذشته ها گذشته، به جلو نگاه کن و پیش برو!
روز خوش دوست من!

******

This morning will never ever come back in your life again
Get up and make the most of it
Good morning

امروز، دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه!
پس بلند شو و نهایت استفاده رو از امروزت بکن
صبح بخیر رفیق!

در ادامه بخوانید : شب بخیر انگیزشی انگلیسی