100 متن شاخ و سنگین انگلیسی [جملات تیکه دار خفن!]

متن شاخ و سنگین انگلیسی با معنی فارسی
متن شاخ و سنگین انگلیسی

We live in the era of smart phones and stupid people

ما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

******

متن شاخ لاتی

عکس پروفایل شاخ انگلیسی
عکس پروفایل شاخ انگلیسی

I tried being like you, my personality didn’t like it

من سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

******

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heart

کاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

******

My door is always open to you, so feel free to leave

در من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

******

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better

اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

******

عکس نوشته سنگین انگلیسی
عکس نوشته سنگین انگلیسی

Follow your heart but don’t be stupid

از قلبت پیروی کن اما احمق نباش

******

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more important

مردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

******

Jealousy is just love and hate at the same time

حسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

******

Don’t play with me! Because I know I can play better than you

با من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

******

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standards

اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

******

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are same

مردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!