سخنان بزرگان و جملات زیبا درباره هنر نقاشی

جملات انگلیسی زیبا درباره نقاشی
جملات انگلیسی زیبا درباره نقاشی

Painting is self-discovery. Every good artist paints what he is

نقاشی کشف درون است، یک هنرمند خوب خودِ واقعی اش را در نقاشی هایش به تصویر می کشد. “جکسون پولاک”

******

Painting, like water, takes any form

نقاشی مانند آب است که هر شکلی به خود می گیرد

******

Only bad painters enjoy painting

تنها نقاشان بد از نقاشی کردن لذت می برند!

******

I hope with all my heart there will be painting in heaven

با تمام وجودم امیدوارم نقاشی کردن در بهشت نیز وجود داشته باشد

******

If your life is full, you will paint full pictures
If it is empty, your pictures will be empty too

اگر زندگی ات غنی باشد نقاشی هایی که می کشی نیز کامل هستند
اگر زندگی ات پوچ باشد نقاشی هایت نیز خالی و پوج به نظر می رسد

******

Only two things are essential elements to painting: see and do

تنها دو چیز برای نقاشی کردن نیاز است: دیدن و انجام دادن

******

I dream my painting and I paint my dream

من نقاشی ام را در رویا می بینم و رویایم را نقاشی می کنم.

******

If you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced

اگر صدایی می شنوی که به تو می گوید نمی توانی نقاشی کنی با این حال نقاشی ات را بکش و آن گاه آن صدا خاموش خواهد شد.

******

متن های زیبا در مورد نقاشی کشیدن
متن های زیبا در مورد نقاشی کشیدن

The only time I feel alive is when I’m painting

تنها زمانی که احساس می کنم زنده ام، زمانی است که نقاشی می کشم “ون گوگ”

******

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures

هر هنرمند قلم موی خود را در روح خود فرو برده و طبیعت درونش را در نقاشی هایی که می کشد به تصویر می کشد.

******

Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen

نقاشی شعری است که بیشتر دیده می شود تا احساس
و شعر نقاشی ای است که بیشتر احساس می شود تا دیده

******

Painting is silent poetry

نقاشی شعر خاموش است

******

Art is coming face to face with yourself

هنر در حقیقت روبرو شدن با خودت است

******

The painter has the Universe in his mind and hands

نقاش، دنیایی در ذهن و دستانش دارد

******

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls

هدف هنر شستن گرد و غبار زندگی روزمره از روح ماست

******

The true painter must be able, with the most usual things, to have the most unusual ideas

نقاش حقیقی باید قادر باشد تا با معمولی ترین چیزها غیرمعمول ترین ایده ها را خلق کند

******

Painting is the grandchild of nature. It is related to God

هنر نقاشی نوه طبیعت است، نقاشی به خداوند مرتبط است

******

There are painters who transform the sun into a yellow spot, but there are others who, thanks to their art and intelligence, transform a yellow spot into the sun

نقاش هایی هستند که خورشید را به یک نقطه زرد تبدیل می کنند و نقاش هایی هستند که به لطف هنر و هوش خود نقاط زرد را به خورشید تبدیل می کنند.

******

If you could say it in words, there would be no reason to paint

اگر می توانستی آن را با کلمات بیان کنی دیگر دلیلی برای نقاشی کردنش وجود نداشت. “ادوارد هاپر”

******

Life is a blank canvas, and you need to throw all the paint on it you can

زندگی یک بوم خالی است و شما باید تا آن جا که می توانید در آن نقاشی بکشید

******

Modern paintings are like women, you’ll never enjoy them if you try to understand them

نقاشی های مدرن مانند زنان هستند، اگر تلاش کنی که آن ها را درک کنی هرگز از آن ها لذت نخواهی برد

******

Painting is a source of endless pleasure, but also of great anguish

نقاشی منبع آرامش بی پایان و در عین حال درد و غمی بزرگ است.

******

Painting… we do not talk about it, we do not analyse it, we feel it

نقاشی … ما نمی توانیم درباره اش صحبت کنیم، نمی توانیم آن را تحلیل کنیم ما فقط می توانیم آن را احساس کنیم

******

Painting is just a tool; it is nothing in itself. What counts is how you do it

نقاشی تنها یک ابزار است و به خودی خود چیزی نیست، مهم این است که چطور آن را انجام دهی

******

Painting for me, is an exploration of the inner world

نقاشی برای من کشف دنیای درون است