جملات زیبای انگلیسی درباره موسیقی

جملات زیبا و کوتاه انگلیسی در مورد موسیقی
جملات زیبا و کوتاه انگلیسی در مورد موسیقی

Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything

موسیقی
به جهان … روح
به ذهن … بال
به تخیل … پرواز
و به هر چیزی … زندگی
می بخشد

******

Music is the Essence of life

موسیقی جوهره زندگی است

******

عکس نوشته انگلیسی در مورد موسیقی
عکس نوشته انگلیسی در مورد موسیقی

If you can not fly, listen to music

اگر نمی توانی پرواز کنی به موسیقی گوش بسپار

******

Where words fail, music speaks

جایی که کلمات کم می آورند موسیقی به سخن می آید

******

Music is well said to be the speech of angels

موسیقی آنقدر زیباست که به کلام فرشتگان می ماند

******

A great song should lift your heart, warm the soul and make you feel good

یک آهنگ زیبا باید قلبت را به اوج ببرد، روحت را گرم کند و احساس خوبی به تو ببخشد

******

Life is a song. Love is the music

زندگی یک ترانه … و عشق موسیقی است

******

Without music, life is a journey through a desert

بدون موسیقی زندگی سفری در دل بیابان است

******

The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and the musicians, are the messengers

زیبایی واقعی موسیقی در این است که آدم ها را به هم وصل می کند، موسیقی پیامی دارد و موسیقی دان ها پیام آورش هستند

******

Life is for the living
Death is for the dead
Let life be like music
And death a note unsaid

زندگی برای زنده هاست
مرگ برای مردگان است
بگذار زندگی مانند موسیقی باشد
و مرگ یک نت ناگفته

******

Music is the heart of life. She speaks love. Without it, there is no possible good. And with it, everything is beautiful

موسیقی قلب زندگی است که با زبان عشق صحبت می کند، بدون آن هیچ خوبی ممکن نبود و با آن هر چیزی زیباست

******

Music is the universal language of mankind

موسیقی زبان جهانی انسان هاست

******

Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours

موسیقی شفابخش است، می تواند انسان ها را برای چند ساعت از خودشان رها کند

******

Everything in the universe has a rhythm, everything dances

در این دنیا … هر چیزی ریتم خودش را دارد، هرچیزی می رقصد

******

Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart

موسیقی روش خداوند است تا حرف های زیبا و شاعرانه اش را به قلب انسان بگوید

******

Music is the strongest form of magic

موسیقی قوی ترین شکل جادو است

******

Music can change the world because it can change people

موسیقی می تواند جهان را تغییر دهد زیرا آدم ها را تغییر می دهد

******

Music is the moonlight in the gloomy night of life

موسیقی همانند مهتاب در شب تاریک زندگی است

******

Words make you think. Music makes you feel. A song makes you feel a thought

کلمات باعث می شود فکر کنی
موسیقی باعث می شود احساس کنی
آواز باعث می شود یک فکر را احساس کنی

******

Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent

موسیقی آن چیزی را بیان می کند که در قالب کلمات نمی گنجد و در سکوت نمی ماند …

******

Music acts like a magic key, to which the most tightly closed heart opens

موسیقی مانند کلید جادویی است که محکم ترین درهای بسته قلب ها را نیز باز می کند.

******

Music is a world within itself, with a language we all understand

موسیقی جهانی در خودش دارد و زبانی که همه ما آن را درک می کنیم

******

To stop the flow of music would be like the stopping of time itself; incredible and inconceivable

متوقف کردن جریان موسیقی شبیه متوقف کردن خود زمان است، غیر قابل قبول و غیر ممکن!

******

Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without

موسیقی لذتی ایجاد می کند که طبیعت انسان بدون آن نمی تواند هیچ کاری انجام دهد

در ادامه بخوانید : سخنان بزرگان در مورد موسیقی


فال حافظ کوکا