20 جملات زیبا و انگیزشی یونانی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی یونانی
جملات زیبا با حروف یونانی و ترجمه فارسی

زیباترین متن های انگیزشی و ناب یونانی با معنی فارسی برای بیو، کپشن و پروفایل اینستاگرام

***

Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη
اولین و بزرگترین پیروزی، غلبه بر خود است

******

Φιλών μάλιστ’ εμαυτόν ουκ αισχύνομαι
من از دوست داشتن خودم بیشتر از بقیه، هرگز احساس شرم نمی کنم

******

Φιλεί δ’ εαυτού πλείον ουδείς ουδένα
هیچکس کسی را بیشتر از خودش دوست ندارد

******

Ήθος ανθρώπω δαίμων
شخصیت، سرنوشت است

******

Μηδέ ποίος τις νυν, αλλά ποίος τις ην αεί
نپرسید الان چه کسی است، بلکه بپرسید همیشه چه کسی بوده است

******

Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον
تغییر یک شخصیت بد آسان نیست

******

Ήθος το πράον και το προσηνές ρήμα
شخصیت در صحبت کردن مودبانه و دوستانه نهفته است

******

Οίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος, τούτοισι και ο βίος συντέτακται.
کسانی که شخصیت منظمی دارند، زندگی منظمی نیز خواهند داشت

******

Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.
زینت واقعی زن شخصیت اوست نه جواهراتش

******

Τα καλά γνωρίζουσι και ζηλούσιν οι ευφέες προς αυτά
اعمال شریف را کسانی می شناسند که به این چیزها گرایش طبیعی دارند

******

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη
دوستی، یعنی یک روح که در دو بدن زندگی می کند

******

Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν
تو روح کوچکی هستی که کالبدی را با خود حمل می کند

******

Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ’ αλλήλου
به نظر من مرگ چیزی نیست جز جدایی دو چیز از یکدیگر: روح و بدن

******

Ευδαιμονίη ψυχής και κακοοδαιμονίη
شادی از روح می آید، درست مانند ناراحتی

******

Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις, την δε ψυχήν τω σώματι
هر هنری باید از ابزار خود استفاده کند، و هر جسمی از روح خود

******

Εύφραινε σαυτόν, πίνε, τον καθ’ ημέραν βίον λογίζου σον, τα δ’ άλλα της τύχης
افراط کن، بنوش و لذت ببر، زندگی روزمره ات را داشته باش و باقی چیزها را به شانس و اقبال بسپار

******

Ού ταυτόν είδος φαίνεται των πραγμάτων πρόσωθεν όντων εγγύθεν θ’ ορωμένων
یک چیز، اگر از دور و نزدیک به آن نگاه کنید، یکسان به نظر نمی آید!

******

Ολίγα πρήσσε, φησίν, ει μέλλεις ευθυμήσειν
گفته می شود اگر می خواهید روحیه خوبی داشته باشید، بهتر است بیش از حد مشغول انجام کارها نباشید

******

Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν
احمق ها بدون لذت بردن از زندگی، زندگی می کنند

******

Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις
دنیا زوال است، و زندگی ادراک

******

Ράστον απάντων εστίν αυτόν εξαπατήσαι. Ό γαρ βούλεται, τούθ’ έκαστος και οιείται
هیچ چیز آسان تر از خودفریبی نیست. زیرا آنچه که یک انسان می خواهد حقیقت داشته باشد، به طور کلی معتقد است که حقیقت دارد

******

Υπὸ γαρ λόγων ο νους τε μετεωρίζεται επαίρεταί τ᾽ άνθρωπος
کلمات به ذهن پر و بال می بخشند و انسان را به آسمان می کشانند

******

Ευγένεια καλόν μεν αλλά προγόνων αγαθόν
اشراف زادگی چیز خوبی است، اما این دستاورد اجداد شما بوده است، نه خود شما

******

Ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή δει
یک فرد بزرگ، یا باید خوب زندگی کند یا خوب بمیرد

******

Χάριν λαβών μέμνησο και δους επιλαθού
لطفی را که دریافت کرده ای به خاطر بسپار و لطفی که کرده ای را فراموش کن