جملات زیبای انگلیسی در مورد خانواده با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی در مورد خانواده
جملات زیبای انگلیسی در مورد خانواده

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن، خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می ورزد و داشتن هر دوی آن ها نعمت و خوشبختی است.

*******

Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی، یعنی تو برای باقی مانده عمرت عاشق خواهی بود و به تو عشق خواهند ورزید.

******

Home is where my family is. From parents to spouse, siblings to children. Nieces and nephews. family means everythings….My family is my world, my heart, my soul, the blood in my veins.

خانه جایی است که خانواده ام است. از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها، خانواده یعنی همه چیز …خانواده من دنیای من است، قلب من است، روح من است، خون در رگ های من است.

*******

family means everything to me, i love them with all my heart, I love spending time with them and I’ll do whatever to make them happy

خانواده یعنی همه چیز برای من، من آن ها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آن ها بگذرانم و هرکاری انجام خواهم داد برای این که آن ها را خوشحال کنم.

*******

One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family.

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد که از آن ها نفرت داری، این همان چیزی است که معنایش خانواده است!

******

When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses

وقتی به زندگی تان نگاه می کنید، بزرگ ترین خوشبختی ها، خوشبختی های خانوادگی است. “جویس برادرز”

******

Our family is a circle of the strength of love with every birth and every union the circle grows

خانواده ما دایره ای از قدرت عشق است که با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ تر می شود.

******

Everyone needs a house to live in, but a supportive family is what builds a home

هر کس به خانه ای برای زندگی نیاز دارد اما یک خانواده حامی است که یک خانه می سازد.

******

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them

تو خانواده ات را انتخاب نمی کنی، خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن ها هستی. “دزموند توتو”

******

Think of your family today and every day thereafter, don’t let the busy world of today keep you from showing how much you love and appreciate your family

امروز و هر روز بعد از آن به خانواده خود فکر کن، اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت به خانواده غافل کند.

******

Our family is like the branches of a tree. We may grow in different directions, yet our roots remain as one

خانواده ما مانند شاخه های یک درخت است. ممکن است در جهت های مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه های ما یکی است.

******

 سخنان بزرگان در مورد خانواده
سخنان بزرگان در مورد خانواده

The most important thing in the world is family and love

مهم ترین چیزهای جهان خانواده و عشق است. “جان وودن”

******

My family is my life, and everything else comes second as far as what’s important to me

خانواده من زندگی من است و هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد. “جان وودن”

******

“I am blessed to have so many great things in my life – family, friends and God. All will be in my thoughts daily

من خوشبختم که چیزهای فوق العاده ای در زندگی ام دارم، خانواده، دوستان و خداوند. هر روز به همه آن ها فکر می کنم.

******

No matter how poor you think you are – if you have the family, you have everything

اهمیتی نداره که چقدر فکر می کنی فقیر هستی، اگه خانواده داری یعنی تو همه چیز داری.

******

Family is not an important thing. It’s everything

خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز است. “مایکل جی فاکس”

******

Family where life begins and love never ends

خانواده جایی است که زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمی شود.

******

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی است که اصطحکاک ها را از بین می برد، سیمانی است که افراد را به هم نزدیک تر می کند و موسیقی ای است که هارمونی برای زندگی به ارمغان می آورد.

******

Family isn’t always blood. It’s the people in your life who want you in theirs. The ones you accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile

خانواده همیشه به هم خون بودن نیست، خانواده همان افرادی در زندگی شما هستند که شما را از خودشان می دانند، کسانی که شما را همانطور که هستید می پذیرند، کسانی که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند.

******

Rejoice with your family in the beautiful land of life

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید.

******

No family is perfect… we argue, we fight. We even stop talking to each other at times. But in the end, family is family… The love will always be there

هیچ خانواده ای کامل نیست، ما بحث می کنیم، ما دعوا می کنیم، حتی مدتی با هم صحبت نمی کنیم اما در پایان خانواده، خانواده است. عشق همیشه در خانواده خواهد بود.

******

Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter

خانواده ها قطب نمایی هستند که ما را هدایت می کنند، آن ها الهام بخش ما برای رسیدن به ارتفاعات بلند هستند و در شرایط دشوار و ناخوشایند به ما آرامش می دهند.

******

When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching — they are your family

هنگامی که همه چیز سخت و غیر قابل تحمل می شود افرادی که همراه تو می ایستند و شانه خالی نمی کنند خانواده ات هستند.

******

What can you do to promote world peace? Go home and love your family

چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟ فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!

******

The family is one of nature’s masterpieces

خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است

******

It didn’t matter how big our house was; it mattered that there was love in it

اهمیتی نداشت که خانه ما چقدر بزرگ بود، اون چیزی که اهمیت داشت این بود که توی خانه ما عشق وجود داشت.

******

The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other

قدرت یک خانواده مانند قدرت یک ارتش در وفاداری و صداقت یه یکدیگر است.

******

The way you help heal the world is you start with your own family

راهی که شما در آن به بهبود جهان کمک می کنید با خانواده خودتان شروع می شود.

******

A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it

یک مرد جهان را در جستجوی چیزی که نیاز دارد سفر می کند و برای یافتن آن در نهایت به خانه برمی گردد.

******

the family is link to our past, bridge to our future

خانواده اتصالی به گذشته ما است و پلی به سوی آینده ما.

******

When we think of our family, our spouse, parents, or children, let us see them as a gift from God

هنگامی که به خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه های مان فکر می کنیم بیا آن ها را هدیه ای از جانب خداوند ببینیم.

******

Other things may change us, but we start and end with the family

چیزهای دیگر ممکن است ما را تغییر دهند اما ما با خانواده شروع و تمام می شویم.

******

God is the designer of the family

خداوند طراح خانواده است.

******

Our most basic instinct is not for survival but for family

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده است.

******

There’s nothing that makes you more happy than family Or more exasperated Or more… secure

هیچ چیز نیست که بتواند شادی بیشتر یا ناراحتی بیشتر یا امنیت بیشتر از خانواده به شما بدهد.

******

When trouble comes, it’s your family that supports you

هنگامی که دچار سختی می شوی، این خانواده ات است که از تو حمایت می کند.

******

People come and go in our lives, but a beauty of life is that our family is always there

افراد به زندگی ما می آیند و از زندگی مان می روند اما زیبایی زندگی این است که خانواده ما همیشه اینجاست.