تعبیر خواب خواندن سوره آل عمران

تعبیر خواب خواندن سوره آل عمران

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود.

ابراهیم کرمانی گوید: عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره آل عمران در خواب ، نیرومند شدن تقوی و دیانت است .

فال حافظ کوکا