تعبیر خواب به دار آویختن و طناب دار

تعبیر خواب جامع و کامل به دار آویختن و دیدن طناب دار در خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود. اگر بیند کسی به نظاره او نبود، شرف و بزرگی یابد، لیکن در راه دین مدبر و فاسق است. اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بردار کردن در خواب بر چهار وجه است.

اول: مهتری.
دوم: مال.
سوم: بزرگواری.
چهارم: غیبت مردم کردن.

محمد بن سیرین گوید:

اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی گوید:

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد

فال کوکا