تعبیر خواب آلبوم عکس

تعبیر خواب آلبوم عکس

اچ میلر مى‏گوید:

دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد.

اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه ‏ى آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى ‏آورد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

1ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

2ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکس های آلبوم است ، نشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت و عروس خواهد شد.