تعبیر خواب آرایش کردن

تعبیر خواب آرایش کردن چیست؟

تعبیر خواب
تعبیر خواب

لوک اویتنهاو می گوید :
آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب
ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،

نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خواب ی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعةپر ثمر دارد .
2ـ اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت . / آکاایران

فال حافظ کوکا