پیام و متن تبریک سالگرد ازدواج به خواهر و برادر (فارسی و انگلیسی)

تبریک سالگرد ازدواج خواهر و برادر

زیباترین جملات و اس ام اس های تبریک سالروز ازدواج به خواهر و برادر به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی با متن سالگرد ازدواج تون مبارک داداشی و آبجی عزیزم!

تبریک سالگرد ازدواج خواهر

تبریک سالگرد ازدواج خواهر
تبریک سالگرد ازدواج خواهر

Dear sister may you and your husband both live long and look after each other as you always do. Congratulations for your Wedding anniversary!

خواهر عزیزم آرزو می کنم تو و همسرت هر دو زندگی طولانی داشته باشید و مثل همیشه مراقب هم باشید. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

پیامک تبریک سالگرد ازدواج آبجی و داداش

May you and brother-in-law both get a happy life ahead. Best wishes from my side on your wedding anniversary

امیدوارم تو و همسرت هر دو زندگی شادی پیش رو داشته باشید. بهترین آرزوها از طرف من برای سالگرد ازدواج تون!

******

happy anniversary to both of you. Always stay together because I know together you can both conquer the whole world

سالگرد ازدواجتون مبارک! همیشه با هم بمونید چون می دونم با هم می تونید همه جهان رو فتح کنید

******

متن تبریک سالگرد ازدواج خواهرم

Happy Anniversary to sweetest sister, I want to send you all my love and many hugs and kisses through this message

سالگرد ازدواجت مبارک شیرین ترین خواهر دنیا! دلم می خواد با این پیام همه عشقم رو با یه دنیا بغل و بوسه برات بفرستم!

******

I wish the happiness and love last forever in your life and you together enjoy your journey
Wishing you endless happiness and love, happy anniversary my dear sister

آرزو می کنم خوشبختی و عشق تا ابد توی زندگیتون ادامه داشته باشه و از سفر زندگی تون لذت ببرید. با آرزوی عشق و شادی بی نهایت، سالگرد ازدواجت مبارک خواهرم!

******

Doors to your heart always open for each other! happy anniversary my sister

درهای قلبتون همیشه برای هم باز باشه، سالگرد ازدواجت مبارک خواهرم!

******

پیام رسمی تبریک سالروز عروسی

Dear sister you and my brother-in-law are both made for each other. We all love you. Happy marriage anniversary to you

خواهر عزیزم تو و همسرت برای همدیگه ساخته شدید، همه ما شما رو دوست داریم. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

Many-many congratulations to you on your wedding anniversary my dear sister
Best wishes to you and brother-in-law from heart on your wedding anniversary

آبجی نازنینم، سالگرد عروسیت رو خیلی خیلی تبریک می گم و از صمیم قلب برای تو و همسرت در سالگرد ازدواجتون بهترین آرزوها رو دارم.

******

Dear sister your relationship is full of love, trust and respect. And it feels so good to see you both together. Happy marriage anniversary to you

خواهر عزیزم، رابطه شما پر از عشق و اعتماد و احترام هست، حس خوبی داره وقتی شما دو تا رو با هم می بینیم. سالگرد ازدواجت مبارک!

******

Doesn’t matter how apart we are, you are still the most important person in my life. I wish you a life full of wonder, joy and prosperity to most loving sister in this entire world.

مهم نیست چقدر از هم دور باشیم، تو هنوز مهم ترین آدم زندگی منی.
زندگی سرشار از شگفتی، شادی و موفقیت برای دوست داشتنی ترین خواهر دنیا آرزو می کنم.

******

Both you look perfect together! may you hold this perfection tight till end breath. Wishing you a happy life in future and happy anniversary to my beautiful sister

شما کنار هم کامل هستید. امیدوارم این کمال رو تا زمانی که نفس می کشید حفظ کنید. با آرزوی یه زندگی شاد در آینده، سالگرد ازدواجت مبارک آبجی خوشگلم!

******

Hand in hand you have spent one year, may you continue with unbreakable trust and unconditional love! Wishing you a very happy anniversary two purest souls in this earth

دست در دست هم یه سال رو گذروندید، امیدوارم با اعتماد ناگسستنی و عشق بی قید و شرط به زندگیتون ادامه بدید. با آرزوی یه سالگرد ازدواج شاد برای دو روح پاک در زمین!

******

Dear sister wish you a very happy marriage anniversary. You and brother-in-law both make a perfect pair. May god bless you

خواهر عزیزم سالگرد ازدواجت مبارک! تو و همسرت یک زوج کامل هستید. خدا به زندگیتون برکت و نعمت بده.

******

My sister is the best in the whole world. I love you and i wish you a very happy anniversary

خواهرم، بهترین در کل دنیاست. دوستت دارم و برایت سالگرد ازدواج شادی رو آرزو می کنم.

******

You and brother-in-law have always stood together and faced every up and down of life. Happy wedding anniversary

تو و همسرت همیشه در کنار هم ایستاده اید و با هم با هر فراز و نشیبی در زندگی روبرو شدید. سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

The love and happiness you share in between you are just fabulous. Happy marriage anniversary, my dear sister

عشق و خوشبختی میان شما فقط در افسانه ها وجود داره. سالگرد ازدواجت مبارک خواهر عزیزم!

******

تبریک سالگرد ازدواج برادر

تبریک سالگرد ازدواج برادر
تبریک سالگرد ازدواج برادر

Thank U being there fοr me all those years. Τhank you for yοur support, inspiration and all Τhe guidance I needed to move οn in the tricky game called LIFE. Happy Αnniversary, Brother

ممنونم که همه این سال ها به خاطر من اینجا بودی، ممنونم به خاطر حمایت، تشویق ها و همه راهنمایی هات که برای حرکت کردن توی بازی سخت زندگی بهشون نیاز داشتم. سالگرد ازدواجت مبارک داداش!

******

No treasure compares to the love of a brother. Wishing you a very happy life in future and happy anniversary

هیچ ثروتی با عشق برادر قابل مقایسه نیست. برات زندگی بسیار شاد در آینده رو آرزو می کنم و سالگرد ازدواجت مبارک!

******

Marriage is a decision which can affect our remaining life. I am glad you were right in your decision. You and my sister in law are very prominent in family and everyone can see deep love between you two. Happy anniversary my brother

ازدواج تصمیمیه که می تونه همه زندگی باقی مانده ما رو تحت تاثیر قرار بده، خوشحالم که تصمیم درستی گرفتی، تو و زن داداش توی خانواده برجسته هستید و هر کسی می تونه عشق عمیق بین شما رو ببینه! سالگرد ازدواجتون مبارک داداشی!

******

To everyone else, you may be my elder brother, but to me you still my super hero. I want to let you know that I appreciate everything that you have done for me .Happy anniversary my brother.

اگرچه به چشم دیگران تو برادر بزرگتر من هستی اما برای من تو هنوز هم قهرمانم هستی. می خوام بدونی که قدردان هر کاری که برام انجام دادی هستم. سالگرد ازدواجت مبارک داداش!

******

Having a brother that is a friend has been a big part of what has made my life happy. Wishing you endless happiness and love, happy anniversary

قسمت زیادی از شادی زندگیم رو مدیون برادری هستم که برام مثل یه دوست بوده. با آرزوی شادی و عشق بی پایان، سالگرد ازدواجت مبارک!

******

Ι always thought my brother ωas my best friend and then my sister-in-law came hοme. Ι have changed sides. Μy sister-in-law is my best friend! Ηappy Anniversary

من همیشه فکر می کردم داداشم بهترین دوستمه تا این که زن داداشم وارد خانه ما شد. من نظرم رو تغییر دادم، زن داداشم بهترین دوستمه! سالگرد ازدواجتون مبارک!

******

A dear brother and a darling sister in law Your togetherness is a treasure. May God fill your life with so much love you can’t measure. Happy Anniversary.

داداش و زن داداش عزیزم! با هم بودن شما یه ثروته، آرزو می کنم خدا زندگیتون را با چنان عشق فراوانی پر کنه که نتونید اونو اندازه بگیرید! سالگرد ازدواجتون مبارک!


فال حافظ کوکا