انشا در مورد یک روز برفی را توصیف کنید

انشا در مورد یک روز برفی را توصیف کنید
انشا در مورد یک روز برفی را توصیف کنید

دانه های سفید و زیبای برف زمین را پوشانده اند، گویی دیشب که همه ی آدم ها در خانه های گرم خود در خواب بودند دل آسمان پر از ابر های سیاه شده و برف در خلوت و سکوت شب، سیاهی ها را کنار زده و آرام و با حوصله لباس یک دست سپیدی از دانه ها ی بلورین برف دوخته و بر تن زمین پوشانده است و حالا با دمیدن صبح دانه های مانند مرواریدش یکی پس از دیگری بر زمین می ریزند و کنار هم آرام می گیرند.

درختان و شاخه های خشک و انبوه شان زیر بار سنگین برف مانده و قامت شان تماما سفید است انگار درختان دستان شان را پر از برف کرده و رو به آسمان گرفته اند و من فکر می کنم که آن ها به زبان خود از خدا برای این نعمت زیبا سپاس گزاری می کنند، در این میان بعضی شاخه ها هم تاب سنگینی برف را نیاورده و شکسته اند ولی برف ها را هم چنان در دستان شان نگه داشته و نگاه شان را به آسمان دوخته اند .

شهر از همیشه خلوت تر است، اکثر مردم از سرما به خانه های شان پناه برده و ریزش برف و تن سفید شهر را از پشت پنجره ی خانه تماشا می کنند البته برخی نیز سرما و برف را به گرمای خانه ترجیح داده و شال و کلاه کرده اند و از نزدیک به دیدار دانه های برف آمده اند، آن ها با قدم های شان رد پاها را بر دل برف ها جا می گذارند و برف هم بعد از چند دقیقه رد پای آن ها را محو می کند و نقش زیبای خودش را بر زمین می نگارد.

جز کلاغ ها خبری از پرندگان دیگر نیست و پرندگان همه از سوز سرمای زمستان به لانه های شان برگشته اند اما تن سیاه کلاغ ها در سفیدی برف که به تماشای زمزمه ی برف در گوش زمین آمده اند بیش تر خود را نشان می دهد .

کلاغ ها روی شاخه های درختان و سیم های برق نشسته اند و سرشان را از سرما در پرهای شان فرو برده اند، گاهی هم حوصله شان از یک جا نشستن سر می رود و به این طرف و آن طرف پر می زنند و قار قار می کنند و با هر حرکت مقداری از برف ها را از بالا به زمین می ریزند.

هر کجا را که نگاه می کنی از سپیدی برف می درخشد و فقط برف است که می تواند همه جا را این چنین یک دست و یک رنگ کند، از کوه های سر به فلک کشیده گرفته تا درختان و خانه ها و باغ ها و… همه به حکم برف سفید پوش و یک رنگ شده اند و سر تعظیم در مقابل این همه زیبایی فرود آورده اند.

روزهای برفی از هیجان انگیز ترین روز های فصل زمستان است که شوق درست کردن آدم برفی و قدم زدن در برف ما را وادار به بیرون رفتن و لذت بردن از این نعمت زیبا و حیات بخش می کند.