انشا درباره چرا آسمان شب زیباست؟

موضوع انشا چرا آسمان شب زیباست؟
موضوع انشا چرا آسمان شب زیباست؟

آسمان خانه ابرها، خورشید، ستارگان و ماه؛ با سخاوت و پهناور، رنگ آبی بی انتهایش تا امتداد آن کشیده شده است و وقتی چشم به آن می دوزی نگاهت در وسعت بیکرانش گم می شود.

شب که فرا می رسد رنگ آبی آسمان را هاله ای از رنگ های سیاه و خاکستری می پوشاند و کم کم همه چیز در دل سیاه شب ناپدید می شود طوری که انگار تمام اسرار نهان جهان در دل آسمان و بین تیرگی ها پنهان هستند.

ستارگان این الماس های درخشان یکی از دلایل زیبایی آسمان شب هستند که چشمک زنان و نور افشان در آسمان شب می درخشند، آن ها خودشان را با مهر به دامن سیاه شب دوخته اند تا آسمان را در تیرگی بی مرزش همراهی کنند و نور امیدی باشند در ظلمات شب.

آسمان شب پر از آرامش و سکوت است انگار همه اجزای هستی از حالت حرکت و هیاهو باز ایستاده اند تا نفسی تازه کنند و در سکوت بی انتهای شب سر بر بالین بگذارند.

ماه زیبا، مگر می شود از قرص زیبا و جادویی او گذشت و سخنی نگفت، صورت دل فریب ماه کامل که در آسمان شب می ایستد و نورش را به روی زمین هدیه می کند و یا رخ زیبای مهتاب وقتی که نورش را در دل دریا پهن می کند به زیبایی آسمان شب می افزاید و آن را دیدنی تر از همیشه می کند.

آسمان شب پر از رمز و راز است ، اگر ساعت ها هم به آن بنگری از دیدنش خسته نمی شوی بلکه آرامشی از جنس آن تمام وجودت را در بر می گیرد و ستاره ها تک تک به رویت لبخند می زنند و ماه را دوره می کنند تا تو باز هم مشتاق تماشایشان شوی.

آسمان شب ما را به رویاهای دور دست می برد جایی میان ابرها، کنار ستاره ها و ماه و آنگاه شاید برای لحظه ای هم که شده از زمین جدا شویم و به دل آسمان سفر کنیم و در خیال پرده از اسرار آسمان برداریم.