انشا در مورد خاطره یک روز برفی در مدرسه

انشا در مورد خاطره یک روز برفی در مدرسه
انشا در مورد خاطره یک روز برفی در مدرسه

شیطنت از نگاه بچه ها می بارد انگار حواس شان اصلا به درس و کلاس نیست و دائم از پنجره ی کلاس به بیرون نگاه می کنند و دانه های برف را می شمارند و دل در دل هیچ کدام مان نیست تا زنگ کلاس به صدا در بیاید و راهی حیاط شویم.

معلم گاه و بیگاه با زدن روی میز یا تغییر لحن خود از ما می خواهد حواس مان به درس باشد اما فایده ای ندارد و برف حواس همه را به خود جلب کرده است.

بالاخره زنگ کلاس به گوش می رسد و ما بچه ها همگی به سمت حیاط هجوم می بریم، برف هایی که در حیاط جمع شده است جان می هد برای برف بازی، چند نفر از بچه ها در حالی که نزدیک است روی برف ها سر بخورند سعی می کنند تعادل شان را حفظ کنند و همین موضوع باعث خنده ی بقیه ی می شود.

بعد از چند دقیقه یک برف بازی حسابی شروع می شود، هر کدام از ما دست های مان را پر از برف می کنیم و پس از این که چند باری آن ها را فشار دادیم تا برف ها خوب به هم بچسبد و سنگین شود گوله های سنگین برف را روانه ی دوستان مان می کنیم.

آن ها نیز سعی می کنند این کار ما را تلافی کنند و برای این کار گوله ای بزرگ تر و محکم تر به سمت ما پرتاب می کنند.

در این بازی پر هیجان، اگر گوله های برف به هدف می خورد از خوشحالی جیغی می زدیم و بلند بلند می خندیدیم و در میان این جنب و جوش گاهی تن مان به تن هم می خورد و نقش زمین می شدیم .

پس از برف بازی نوبت ساختن آدم برفی بود، بچه ها در گروه های چند نفری در گوشه ای از حیاط مشغول درست کردن آدم برفی شدند و رقابت بین آن ها برای درست کردن آدم برفی بزرگ شروع شد.

هر کس به سهم خود هر چقدر که می توانست برف می آورد تا تن آدم برفی را شکل دهد بعد از تلاش چند دقیقه ای بچه ها، آدم برفی ها آماده بودند، آن ها با کلاه و شال گردن هایی که که از بچه ها قرض گرفته بودند سر و گردن خود را پوشانده و با چشم هایی از سنگ و دماغی از چوب درخت، خیلی خنده دار به نظر می رسیدند.

با این که دست ها و صورت همه مان مثل لبو قرمز شده بود و از سرما می سوخت اما نمی توانستیم از برف بازی دست بکشیم، بالاخره با صدای زنگ مدرسه به خود آمدیم و راهی کلاس شدیم و به ناچار باز هم باید برف را از پشت پنجره ی کلاس تماشا کردیم.

این بار همه بی صبرانه منتظر شدیم تا زنگ آخر به صدا در آید تا دوباره به حیاط برویم و سری به آدم برفی ها بزنیم و زیر بارش زیبای برف راهی خانه شویم.