اشعار انگیزشی زیبا از مولانا، حافظ، خیام و سعدی شیرازی

شعر کوتاه انگیزشی حافظ
یک بیت شعر انگیزشی حافظ

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

حافظ شیرازی

******

بهترین شعرهای انگیزشی
بهترین شعرهای انگیزشی

چون می گذرد غمی نیست

******

پایان همه عمر جهان نیستی است
پندار که نیستی چو هستی خوش باش

***
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

***

خوش باش دمی که زندگانی اینست

خیام

******

نه تو می مانی،
نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

کیوان شاهبداغی

******

 شعر انگیزشی برای شروع سخنرانی
شعر انگیزشی برای شروع سخنرانی

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

سعدی شیرازی

******

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

******

نا برده رنج گنج میسر نمی ‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت
دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد

******

به رنج اندر است ای خردمند گنج
نیابد کسی گنج نابرده رنج

فردوسی

******

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

حافظ


فال حافظ کوکا